Yazar
Selin TEKİN
Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi; Sosyal Psikolog (ORCID No: 0000-0001-9135-2308)

Yazar
Banu YILMAZ
Doç. Dr.; Klinik Psikolog (ORCID No: 0000-0003-1410-2246)

Özet

  • Toplumun işleyişinde önemli ölçüde aksamaya neden olan ve çeşitli düzeylerde kayıplara yol açan kitlesel acil durumlar, sosyal ve politik olaylardır. Bu tür olayların nedenleri ve sonuçları, sistemde var olan eşitsizliklerle önemli ölçüde ilişkilidir. Eşitsizliğin temel nedenlerinden biri olan ırkçılık ise, bazı durumlarda afetin nedeni bile olabilirken, afet sonrası müdahale programlarının toplumun farklı bölümlerinin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmasındaki en büyük engellerden biri olarak rol oynar. Sistemsel ırkçılığın acil durumlardaki en açık görünümü olan ırkçı söylemler, bu olağandışı olaylardan etkilenenlerin suçlanmasına kadar varabilmektedir. Bütün bu bilgiler ışığında, kitlesel acil durumlara ilişkin çalışmaların, sosyal ve politik faktörleri göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bu doğrultuda, bu tür olaylara ilişkin çalışmalarda benimsenmesi gereken sistemik bakış açısıyla uyumlu bazı önerilere makalenin sonunda yer verilmektedir.

Summary

  • Mass emergencies are social and political events that cause significant disruption in the functioning of society and lead to losses at various levels. The causes and consequences of such events are significantly related to the inequalities that exist in the system. Racism, which is one of the main roots of inequality, may even be the cause of the disaster in some cases, and plays a role as one of the biggest obstacles in ensuring that post-disaster response programs take into account the needs of different parts of society. Racist discourses, which are the most obvious manifestations of systemic racism in emergencies, may even lead to the blaming of those affected by these extraordinary events. In light of all this, studies on mass emergencies need to take into account social and political factors. In this respect, some recommendations in line with the systemic perspective that should be adopted in studies on such events are given at the end of the article.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Kitlesel acil durum, afet, ırkçılık, sistemik ırkçılık
    EN: mass emergency, disaster, racism, systemic racism.

Geliş Tarihi / Received Date
  • 05.04.2024

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 10.05.2024