Yazar
Ercüment AKDENİZ
Serbest Gazeteci, (ORCID No:0009-0000-8688-8458)

Özet

  • Bu çalışmada son yıllarda dünyada ve Türkiye’de artış gösteren ırkçılık eğiliminin kapitalist üretim ilişkileri açısından göçmen emeği üzerinde hem bir denetim aracı hem de ucuz işgücü politikaları açısından bir tür yeniden üretim aracı olarak kullanılması özellikle Türkiye’deki Suriyeli göçmen işçiler açısından ele alınmaya çalışılmıştır. Kapitalizmin yeniden ürettiği bu bir tür yeni ırkçılığın karşısında çözüm olarak yerli ve göçmen işçilerin birlikte mücadelesi fikri somut dayanaklarla ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Summary

  •  In this study, we tried to discuss the use of the tendency towards racism, which has increased in the world and in Turkey in recent years, both as a control tool on immigrant labor in terms of capitalist production relations and as a kind of reproduction tool in terms of cheap labor policies, especially in terms of Syrian immigrant workers in Turkey. The idea of local and immigrant workers struggling together as a solution to this kind of new racism reproduced by capitalism has been tried to be put forward with concrete foundations.  

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Göçmen işçiler, ırkçılık, kapitalizm, göç
    EN: Migrant labour, racism, capitalism, migration

Geliş Tarihi / Received Date
  • 30.05.2024

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 18.06.2024