Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • • 14 Mart kutlama çalışmaları devam etmektedir. Bu yıl TTB Merkez Konseyi ülke çapında Sağlık Kurultayı düzenlemiştir. Yerel odalarımız ise kendi bölgelerinde, konuyla ilgili yayınlar, yarışmalar, paneller ve seminerler hazırlamaktadır. Türk Tabipleri Birliği adına Ankara Tabip Odamızca koordine edilen «Sağlık Kurultayı» hazırlıkları tamamlanmak üzeredir. Sağlık Kurultayı 14.Mart -21.Mart tarihleri arasında Ankara'da yapılacaktır. Kutultayda ülke sağlık sorunları üzerine 10'dan fazla tartışma konusu yer almaktadır. Siyasal partilerin Sağlık politikaları, Ulusal Sağlık Politikası ne olmalıdır, Ülke gerçeklerine göre Hekim Yetiştirme Politikası, Tıpta sürekli eğitim, Kentleşmenin Getirdiği Sağlık Sorunları, İşçi Sağlığı Sorunları, Ruh Sağlığı, İlaç Sorunu, Tıpta Uzmanlık Eğitimi, Yaşlılığa Bağlı Sağlık Sorunları ve Örgütlenmesi, Sağlık Ekonomisi ve Tabip Odalarının Halk Sağlığı ve Hekimlerin Mesleki Uygulama Sorunları Açısından Yetki ve Sorumlulukları gibi konuların yer aldığı toplntılara 50'den fazla bu konuda uzman konuşmacı katılmaktadır. • 3.Şubat.1978'de Maden-İş Sendikası ile Madeni Eşya İşverenleri Sendikası arasında protokol imzalanarak, grev ve lokavtlar kaldırıldı. Cumhuriyet tarihinin en zorlu ve en büyük olayı olan bu BÜYÜK GREV, bilindiği gibi 30.Mayıs.1977'de başlamıştı. Bu tarihe kadar, 7 işyerinde grev sürmekte idi. Toplu sözieşme için yapılan görüşmeler sonuçsuz kalınca 30.Mayıs'ta, 25 işyeri yasal hakkını kullandı. Ve metalurji işçileri Birlik-Disiplin-Dayanışma içinde grevlerini sürdürdüler. Her türlü tehdite karşın, zor ekonomik koşullarla ve 14 işyerinde ilan edilen lokavtlara meydan okuyarak. Onbinlerce işçi 8 ay tarihlerine altın harflerle geçecek büyük savaşım verdiler. Ve kazandılar... MESS direnişi, işçi sınıfımızın toplumun en ileri, en savaşkan gücü olduğunu gösterdi. Türkiye Maden-İş Sendikası'nı ve üyelerini, başarıyla sonuçlanan ve kalıcı kazanımlar bırakan savaşımlarını kutlarız. • Faşist odaklardan kaynaklanan saldırılara protestolar giderek yığınsallaşmaktadır. Son günlerde yapılan saldırılara bir yenisi daha eklenmiş ve PAL-DER binası bombalanmıştır. Olay İstanbul Tabip Odamızın da bulunduğu 40 demokratik kitle örgütü tarafından kınanmıştır. • 20.Şubat'1978 Pazar günü Ankara Tabip Odamıza bomba atılmış, balkonda patlayan bomba binada hasara yol açmıştır. Olay SSYB, Ankara Tabip Odamız ve TTB Merkez Konseyi ve çeşitli odalarımızca şiddetle kınanmıştır. • 1979 Dünya Çocuk Yılı kutlama hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Türk Tabipleri Birliği ve İlerici Kadınlar Derneği tarafından hazırlık çalışmaları için konu ile ilgili çeşitli kuruluşlara çağrı yapılmış ve 18.Şubat.1978 tarihinde ilk hazırlık toplantısı düzenlenmiştir. 15 demokratik kuruluş bu toplantıda hazır bulunmuştur. • 1979 yılı Birleşmiş Milletler Dünya Çocuk Hakları Bildirgesi'nin yayınlanışının 20. yıldönümüdür. Bu bildirgede sözü geçen ilkelerin ne dereceye kadar uygulandığını gözden geçirmek, bazı değişiklikler ve yeni eklemeler yapmak, bu ilkeleri uluslararası yasaya dönüştürmek amacıyla 1979 yılı «Dünya Çocuk Yılı» olarak ilan edilmiştir. Birleşmiş Milletler çalışmaları koordine etmek için UNICEF'i görevlendirmiştir. UNICEF, Dışişleri Bakanlığımıza başvurarak, konu ile ilgili güçlerin harekete geçmesini istemiştir. Bu amaçla Uluslararası Çocuk yılı Ulusal Komitesi kurulmuştur. Ulusal Komite hükümet düzeyindeki çalışmaları, gönüllü kuruluşlararası işbirliğini, çalışma guruplarını kurmayı üstlenmiştir. Birleşmiş Milletler, demokratik kuruluşları ve kamuoyunu çalışmalara etkin bir biçimde katılmaya davet etmiştir. Demokratik kurtuluşlar olarak 18.Şubat toplantımıza Ulusal Komite temsilcisi İffet Aslan da katılmıştır. Toplantıyı TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Erdal Atabek bir konuşmayla açmış, daha sonra konu ile ilgili TTB Merkez Konseyi ve İlerici Kadınlar Derneği adına hazırlanan bir metni Reha İsvan okumuştur. Çalışmalar üzerine yeni önerilerin, görüşlerin ve çalışma programının konuşulması ile toplantı sürdürülmüştür.