Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • • Türk Tabipleri Birliği 29. Büyük Kongresi Yapıldı. 29. Büyük Kongre Genel Başkan Dr. Erdal Atabek'in konuşması ile açıldı. Divan Başkanlığına Antalya Tabip Odası Başkanı Dr. Rifat Yenigün, II. Başkanlığa Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. İbrahim Sakaroğlu, Divan Sekreterliklerine İzmir Tabip Odası delegeleri Dr. Avni Aydemir, Dr. Doğan Akyol seçildiler. Konuklardan SSYB Müsteşarı Enver Şenerdem, Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi adına Tuğrul Ülgen, TMMOB adına Ernur Kalender, Barış Derneği adına Enis Coşkun birer konuşma yaptılar. Daha sonra çalışma dönemi içinde katledilen Merkez Konseyi Saymanımız Dr. Sevinç Özgüner ve Gaziantep delegemiz Dr. Rauf Yılmazer'in anısına bir anma töreni yapıldı. Çalışma Raporunun okunmasından sonra Tabip Odası delegeleri çalışma raporu üzerine görüşlerini belirttiler. Konuşmalarda daha çok can güvenliği, tam-süre Yasası uygulamaları ve sağlık alanında yapılan tayinler gündeme getirildi. Daha sonra Büyük Kongre Delegeleri Merkez Konseyinin 1979-1980 çalışma dönemini, mali bütçe ve yeni bütçe tasarısını onaylıyarak, Kararlar Komisyonunun hazırladığı tüm kararları oy birliği ile kabul etti. • TTB 29. Büyük Kongresi Kararlar Komisyonu Raporu Kararlar komisyonu 28. Büyük Kongre kararlarına ek olarak aşağıdaki konularda gözününe alarak 29. Büyük Kongre kararlarının düzenlenmesini TTB Merkez Konseyince yapılmasını önermektedir. 1 - TTB Büyük Kongresi günümüzün en yakın sorunu olarak tüm demokrasi güçlerinin fazişme, emperyalizme ve şövenizme karşi güç ve eylem birliğinin sağlanmasını ertelenmez bir görev olduğunu vurgular ve bunun yerine getirilmesinde kendisine düşen görevi eksiksiz olarak sağlanmasına, Bu konuda aynı zamanda Tabip Odaları arasında, Tabip Odaları üyeleri arasında ve sağlık alanında örgütlenmiş, anti-faşist, anti-emperyalist anti-şövenist ilkeleri savunan tüm demokratik kitle örgütleri arasında öncelikle sağlanmasının gerekliliğine, 2 - Günümüzde işkenceler konusunda daha aktif girişimlerde bulunulmasına ve Barolar Birliği ile birlikte davranılmasına 3 -Yurt dışındaki mesleki ve demokratik kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine 4 - SSK ve SSY Bakanlığında uygulanan rotasyon uygulamasına karşı çıkılmasına 5 - Sürgün, kıyım ve demokratik haklarımızın gasbedilmesine karşı aktif savaşım geliştirilmesi 6 - Özlük sorunlarına karşı mesleki etkin kitle eylemlerini geliştirilmesi 7 - Hekimin Sesi ve Toplum ve Hekim'in üyelerimizin istemlerlne daha uygun bir niteliğe kavuşturulması 8 - Merkez Konseyimiz en kısa zamanda merkezi bir yerde olağanüstü Temsilciler Meclisi Toplantısı yapması ve gündemin tek maddeli olarak «Ekonomik ve Demokratik» haklarımızın sınırlandırılması olarak tesbitine en kısa süre içinde tüm Odalarımızın üyeleriyle toplantılar yaparak eğilimi saptaması yapmalarının gerekliliğine • TTB 29. Büyük Kongresi Kapanış Basın Bildirisi 1. Türk Tabipleri Birliği 29 Büyük Kongresi; Ülkemizin tarihinin en bunalımlı dönemini sürdürdüğüne dikkat çeker ve acil, güncel sorunun her türlü görüş ayrılıklarının bir yana bırakılarak en geniş güç ve eylem birliğinin kurulması olduğunu açıklar. Ülkemizin içine düşürüldüğü bunalımın dış ve iş egemen sınıfların sürdürdükleri dünya emperyalist kapitalist sistemine bağımlı az gelişmiş sosyo-ekonomik yapıdan kaynaklandığını belirten Büyük Kongre; kararı daha önce verilen emperyalizme, faşizme, şövenizme karşı mücadelenin güncel yoğunluk taşıdığına dikkat çeker. 2. Türk Tabipleri Birliği 29. Büyük Kongresi; Sağlık hizmetlerinin patlama noktasına getirildiğini, hekimlerin sabırlarının taştığına, bu durumun sorumlusunun siyasal iktidar olduğunu açıklar. Bu durumun nedenlerinin, 2.1 Hekimlere, sağlık personeline, sağlık kurumlarına yönelik faşist saldırılara karşı önlem alınmaması, öldürülen meslekdaşlarımızın katillerinin bugüne kadar bulunmaması, genişletilen silah taşıma yönetmeliği içine bütün hekim ve diş hekimlerinin alınmaması; 2.2. Hekimlerin ve tüm sağlık personelinin görev güvenliği kalmaması, siyasal amaçlı atama ve yerdiğiştirmelerin kıyım niteliğinde sürdürülmesi, bu amaçla yapılan atamaların geri alınmaması; 2.3 Hekimlerin ve tüm sağlık personelinin ekonomik güvencelerinin kalmaması, Tam-süre Yasasının kaldırılmak istenmesi, dahası bir baskı, Yasasına dönüştürülme girişimlerinin sürdürülmesi, Sayıştay Genel Kurulunun tam-süre ödeneklerinin maaşla birleştirilerek vergilendirilmesinin kazanılmış hakları büyük ölçüde geri almak olduğu, buna karşı Hükümetçe güvence verilmemesi, Yan ödeme kararnamesinden sağlık hizmetlerinin bütünüyle çıkarılmasının sağlık hizmetlerini cezalandırmak olduğunu; açıklar. 3. Türk Tabipleri Birliği 29. Büyük Kongresi; can güvenliklerinin kalmayışının, görev güvenliklerinin kalmayışının, ekonomik güvenliklerinin kalmayışının, hekimlerce asla kabul edilmiyeceğini açıklayarak, bütün demokratik ve yasal direniş haklarının doğduğunu kabul eder; demokratik ve yasal direniş için Merkez Konseyine yetki verilmesini, Odalar bünyesinde çalışmaların derhal başlatılmasını, Merkez Konseyini çalışmaları sürekli değerlendirerek gereken merkezi kararı gerekli zamanda vermesini, Oybirliğiyle karara bağlamıştır. Kamuoyuna duyurulur. • 2.7.1980 Tarihli Basın Bildirimiz «Silahlı terör Adana'da bir hekimi daha katletti. Son günlerde sağlık emekçilerine düzenlenen saldırılar, tehditler hızla tırmanmakta. Dr. Muzaffer Eraslan muayenehanesinde görevi başında şehit edildi. Sağlık emekçisi Ali Uzun'a Şişlide öldürmek amacı ile ateş edildi. Ali Uzun kıl payı olaydan yaralanarak kurtuldu. Yaşamını insan sağlığına adayan sağlık emekçilerine yapılan bu saldırıları nefretle kınıyoruz. Türk Tabipleri Birliği sorumluların bir an önce yakalanmasını, terörün bir an önce kaynaklarına inilerek ortaya çıkartılmasını ve kurutulmasını, her yurtsever ilerici aydın kuruluş gibi, istemektedir. Bu yoldan kaybedilen vakit tamiri çok güç yaralar açmaya devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur.» • Hakkari İlinde Süregelen Tayinlere İlgili Basın Bildirisi «Hakkari ilinde görev yapan 3'ü doktor 17 sağlık personeli aralarında Yozgat ve Kırklareli'nin de bulunduğu çeşitli bölgelere toplu tayinleri çıkartılmıştır. Yapılan araştırmalara göre hiçbir hakIı nedenle dayanmayan bu toplu tayinler üezrinde Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına kararın iptali için başvuruda bulunmuştur. Yıllardır hekim hatta sağlık personeli sıkıntısı çeken Hakkari gibi bir ilimizde tam-süre Yasası ile birlikte görev alan sağlık personeli sayısında bir artma olmuştur. Kamusal sağlık hizmeti veren bu sağlık personelinin karşılaştığı toplu tayin olayı sonuçta toplum sağlığına etkilemekte ve kamusal sağlık hizmeti zedelenmektedir. Dr. Sedat Öncer Hakkari İlinin Sağlık Ocağı hekimi ve Hükümet Tabibi iken Yozgat'a sürülmüştür. Dr. Ahmet Bilgen Kırklareli'ne, Dr. Güney Ankara ilinin bir nahiyesine tayin edilmiştir. Hakkari ilinin tek anestezi teknisyeni Gülçin Panayotitis Yozgat'a sürülmüştür. Halen Hakkari ilinde narkoz teknisyeni kalmadığından hiç bir ameliyat yapılamamaktadır. Ülkemizin en uzak ili olan, Hakkari'de zor şartlar altında görev yapan sağlık personelinin karşı karşıya bırakıldığı üzücü ve son derece düşündürücü bu durumu protesto ettiğimiz kamuoyuna açıklanır.» 3.7.1980 Not : Bu bildiri kapsamında Hakkari İlinde yapılan tayinlerin durdurulması istemi SSYB ve Müşteşarına da bir mektupla iletiImiştir. • Kamu Sağlık Hizmetlerinde uygulanan rotasyonlar konusunda Merkez Konseyi SSYB, SGB ve SKK Genel Müdürlüğüne aşağıdaki başvuruyu yapmıştır. «Hekimlerin rotasyonla geçici göreve gönderilmeleri sağlık hizmetlerine hiçbir yararı dokunmamaktadır. Aynı zamanda kamu hekimleri sık sık gelen bölge dışı rotasyonlar nedeniyle sıkıntı çekmekte hatta bu nedenle de kamu hizmetlerinden ayrılmayı bile tercih etmektedirler. Rotasyonların hangi yasal dayanaklarla yapıldığının bildirilmesini, aksi halde rotasyon hizmetinin herhangi bir yasal dayanağı bulunmadığı için Birliğimizce karşı işlem yapılacağının bilinmesini saygılarımızla bilgilerinize arz ederiz.» Merkez Konseyi Adına Başkan Dr. Erdal Atabek • İstanbulda bir gün ara ile iki dişhekimi silahlı saldırı sonucu katledildi. Fatihte eski CHP ilçe başkanlarından Dr. A. İsmet Gencer ve Kasımpaşa'da Dr. Erol hayatlarını yitirdiler. Türk Tabipleri Birliği olayı nefretle kınayan ivedilikle önlem alınmasını ve sorumluların yakalanmasını isteyen basın bildirisi yayınladı. • SSYB Münif İslamoğlu'nun basında çıkan bir demecinde «doktorlarımıza el insaf diledi, pahalı ilaç yazdıklarını» söyledi. Merkez Konseyi bu haber üzerine aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. BASIN AÇIKLAMASI Sağlık Bakanı Dr. Münif İslamoğlu, ilaç fiatlarının halkın alamıyacağı düzeylere çıkışını gözardı ederek, hekimlerin reçetelerine ucuz ilaçlar yazma önerisi ile kamuoyunu yanıltmaktadır. İlaç fiatlarını, ilaç tekellerinin istemleriyle artıran ve ortada ucuz ilaç bırakmıyan Sağlık Bakanlığıdır. Bazı ilaç fiatlarını açıklamak konuyu aydınlatacaktır. ANTİBİOTİKLER: Alfacillin Cap. 217 TL. Bactrim Tablet 225 TL. Keflin (Tek Ampul) 167 TL. Garamisin Ampul tek. 258 TL. ÖKSÜRÜK ŞURUPLARI : Derebron Sirop 90 TL. Antibeksin Sirop 71 TL. POMADLAR: Pimafusin pomad 120 TL. . Mikostatin pomad 88 TL. Locacorten pomad 93 TL. DİABET İÇİN: Orabines 239 TL. Bir dozluk reçete bedeli bile yüzlerce liraya alınabilmektedir. Sürekli ilaç kullananlar için, ilaçtan vazgeçmekten başka çare kalmamıştır. Sağlık Bakanlığının önerilerde bulunmak yerine, ilaç fiatlarını ucuzlatması görevlerinin başında gelir. Bunu yapmak yerine ucuz ilaç yazılmıyor sözlerinin arkasına sığınmak Bakanlığın sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Kamuoyuna duyurulur. 16.7.1980 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkan Dr. Erdal Atabek