Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Yayınlarına bir kitap daha eklendi. Bilindiği gibi iki yıldan beri Karikatürcüler Derneği ile ortaklaşa Sağlık Sorunları üzerine karikatür yarışmaları düzenlenmekteydi. Bunların ilki İzmir'de gerçekleştirilmiş ve yarışmaya katılan karikatürler İzmir Tabip Odamızca yayınlanmıştı. Bu yıl düzenlenen Halk Sağlığı 78 karikatür yarışması sonuçlanmış, önce Ankara'da sonra İstanbul'da sergilenmişti. Karikatürler şimdi de İzmir'de İzmir Fuarında sergilenmektedir. Bu yarışmaya katılan karikatürlerden oluşan kitabımızin basımı tamamlanmıştır. Ofset olarak basılan bu yayınımızı, üyelerimizin ilgi ile karşılaıyacağını bekliyoruz. Toplum ve Hekim'in ilk yazıları yine Tam Süre Çalışma Yasası üzerine. Ülkemizde sağlık hizmeti sorunları, sorunların kökeni, Yasa'nın getirdikleri, Yasa'nın önündeki engelleri ve Yasa'nın hayata geçirilebilme koşullarının tahlillerini içeren bu yazı Dr. Erdal Atabek tarafından hazırlanmıştır. İkinci olarak Yasa'nın uygulanması, Yönetmeliklerde belirlenecek nöbet, acil vaka tazminatları üzerine Birliğimizin görüşlerini yayınlıyoruz. Bu ilkeler yönetmelikleri hazırlamakla görevli Sağlık ve Sosyal, Sosyal Güvenlik ve Maliye Bakanlıklarına da iletilmiştir. Dr. Küçükyalçın tarafından hazırlanan Nötron Bombasının insanlara etkisini içeren «Nötron Bombasının Medikal Yönü» adlı yazı okuyucularımızın ilgiyle izleyeceklerini umuyoruz. Her türlü kitle kırım silahlarına karşı, son zamanlarda emperyalizmin kitleleri kırmak, sadece canlıları yok etmek, sakat ve hastalandırmak üzere piyasaya sürdüğü nötron bombasma karşı, insan sağlığı, yaşammı korumak, sürdürmek ve geliştirmekle toplumda görev yapan sağlık elemanları olarak savaşım vermeyi, her türlü silahlanmaya karşı barış ve silahsızlanmayı savunmayı bir görev biliyoruz. Aygen Kahyaoğlu «Türkiye'de Eczacılıık ve Sorunları» üzerine yazısında eczacılık eğitimi, toplumda eczacıların bugünkü işlevi ve bu konuda yeni düzenlernelerin gerekliliğini vurgulamakta. Tıp Eğitimi üzerine bu sayıdaki yazımız, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ilgili. Ankara Tabip Odası Araştırma ve Eğitim Bürosunun oldukça geniş araştırmalarının sonucuna dayalı bu yazı sonuçları her yönüyle başarılı bir inceleme. İzmir Tabip Odası Eğitim Bürosu'nca hazırlanan «Türkiye'de Hekimler ve Sendikalaşma»nın üyelerimizin ilgisini çekeceğini umuyoruz. Dr. Yusuf Karaosmanoğlu'nun yazısında tıp ile turizm ilişkilerine sosyal psikiatri yönünden yaklaşımı, dikkate değer bir çalışma. Dr. Gürhan Fişek'in «İşyerlerinin Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Koşullarına Kavuşturulmalarında İşçilerin Yeri» konulu yazısı İşçi sağlığı ve İş Güvenliği açısından değerli bir araştırma. Bu sayıda çeviri yazımız «Maltus'çu İnsan». Pierre Pradervand dünya nüfusu üzerine çalışmalarıyla tanınır. Bu yazısında kapitalist ülkeler tarafından sunulan, batılı uzmanlar tarafından önerilen özellikle gelişmemiş, geri bıraktırılmış ülkelerde uygulattırılmak istenen geleneksel doğum-kontrol görüşlerinin ve Maltus'çu görüşlerin eleştirisini yapıyor. Bundan böyle her sayımızın bir konusu Medikal bir yazıya ayırılacak. Özellikle çok rastlanan, kitleleri en çok tehlikede bırakan hastalıklar ve sağlık sorunları üzerine pratik, kısa ve öz olarak tanım, belirtiler ve teşhis ve tedavileri de içeren konular seçilecek. Bu sayıdaki konumuz: Çocuklarda Pnömoni. Dergimizin sonunda bazı çalışmalanmızı ve önemli konuları içeren haberlere yer veriyoruz. Gelecek sayıda tekrar buluşmak dileğiyle...