Yazar
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi


Metin / Text
  • 1 - Ödeneklerin 1000 artı 600 gösterge üzerinden ödenmesi Yasa hükmü gereğidir. Bu konuda Yasada yer alan ibare yeterince açıktır. Bu bakımdan gerek meslek tazminatı, gerekse diğer ödenekIerin hesabında dikkate alınacak dayanağın Yasaya uygun olması gereklidir. 2 - Maaş ve ödeneklerin ayrı vergilendirilmesi eski tam-süre ödenekleri için de yapılan uygulamaydı. Bir hak kaybı esasına karşılık olan yeni tam-süre ödeneklerinin de ayrı vergilendirilmesi gerektiği açıktır. Esasen, ödeneklerin dayanağının 1000 artı 600 gösterge olması ve ayrı vergilendirme, tam-süre Yasasının işlerliği ve etkenliği için zorunludur. Çünkü, her iki ilke de ödeneklerin belirli bir değerini ancak sağlayabilecektir. 3 - Nöbet tazminatının belirlenmesinde İş Yasasının hükümleri uygulanması gözönüne alınarak saptanacak ilkelerle hareket edilmesi uygun olacaktır. Sayıştayın bu konuda yayınlanan son kararı da dikkate alınarak şu ilkelere göre değerlendirme yapılır: 3.1. Birinci derece son kademe maaşının 30'a bölünmesiyle günlük miktar, günlük miktarın 8'e bölünmesiyle maaşın saat değeri bulunur. (Ödenek hesaba katılmadığı için 8 saate bölünmektedir.) Bulunan maaşın saat değeri «birim» sayılır. Bu birimin nöbet tutulan saatle çarpımı bulunur. Tatil dışı günler için 15, tatil günleri için 24 saat süreyle nöbet tutulduğuna göre, hesaplanır. Çıkan rakamın tatil dışı günler için % 50, tatil günleri için % 100'ü nöbet tazminatlarını belirtir. Örnek; 14.000 liranın 240'a bölünmesi, yaklaşık olarak maaşın saat değerini 60 olarak verir. Birim olan 60x15, 900 lira eder. Böylece, % 50 fazlasıyla tatil dışı bir nöbetin ödeneği 1350 lira eder. Tatil günü için 60x24'ün tutarı olan 1440'ın % 100 zamla 2880 lira değeri bulunur. 3.2. Nöbet tazminatı tüm hekimlere seyyanen ödenmelidir. 3.3. Birim değeri doğal olarak katsayıyla artacaktır. 4 - Acil vak'a çağrıları tazminatı: Bu tazminatın belirlenmesinde de aynı yöntemle nöbet tazminatındaki birim bulunur. Bu birim, % 100 zamla, acil vak'ada geçen süreyle çarpılır. Hekimin evden ayrılışından eve dönüşüne kadar geçen süre acil vak'a bakımında geçmiş sayılır. Yapılan acil vak'a işlemleri hafif, orta, ağır olarak üçe ayrılır. Yukardaki rakama orta vak'alar için % 50, ağır vak'alar için % 100 zam yapılır. Örnek; 60 olan birimin iki katı 120 acil vak'a birimidir. Yol dahil 4 saatlik bir bakım 120x480 TL. tutar orta bir vak'a % 50 zamla, 720 TL. olacaktır. 4.1. Nöbet tazminatı tüm hekimlere seyyanen ödenmelidir. 4.2. Birim değeri doğal olarak katsayıyla artacaktır. 4.3. Hem nöbet, hem de acil vak'a ödenekleri ayrı vergilendirilmelidir. 5 - Mahrumiyet tazminatı hem bölgesel, hem de hizmet mahrumiyeti gözönünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Mahrumiyetten kasıt coğrafi, sosyal, sağlık altyapı tesisleri gözönüne alınarak sıralanmalıdır.