Yazar
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi


Metin / Text
  • Tam Süre Yasasının uygulama yönetmeliği, gerek sağlık hizmetlerinin işleyişi ve gerekse hekimlerin çalışmaları konularında çeşitli aksamaların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu bakımdan Yönetmeliğin değişmesi zorunluluğuna inanıyoruz. Bu amaçla yaptığımız çalışmada Yönetmeliğin 31 asıl maddesinden 14'ünün değişmasi, 1 maddenin de yürürlükten kaldırılması konusundaki görüş ve önerlerimizi sunuyoruz. GENEL GÖRÜŞLER 1. Bazı önemli yanlışlar Yasa'dan kaynaklanmaktadır. Bu yanIışların Yönetmelikle düzelmesi olanağı yoksa da, bu konuları açıklamada yarar bulunmaktadır. 1.1. Yasada yapılan yanlışların kaynağı, Yasa'nın ilkesizliğidir. Bu nedenledir ki, Tam Süre Çalışma Yasası «Kamu Sektörü Hizmet Düzenlenmesi» yerine «FAZLA ÇALIŞMA» Yasası görünümü almıştır. Haftalık çalışma saatleri de 45 saate çıkarılmıştır. Oysa, Yasanın ne özü ne de işlerliğinde bu biçimde fazla çalışmanın yeri yoktur. Haftalık çalışma saatleri, uzun yılların demokratik savaşımı ile elde edilmiş bir haktır. Bu saatleri konu ile öz ve işlerlik bakımından ilgisi olmayan bir yasada değiştirmek aslında ilkesizlikten kaynaklanmaktadır. Bu durumun en kısa zamanda düzeltilmesi kesin bir zorunluluktur. 1.2. Kapsam konusunda ortaya çıkan sorunların kaynağı da, Tam Süre Yasası'nın kapsamında Devlet Memurları Kanunu'nun hizmet sınıfları ayırımıdır. Bu hizmet sınıfı ayırımı meslekler esasına dayalıdır. Özellikle ekip hizmeti verilen hizmet alanlarındaki koordine işlevleri göz önüne almamaktadır. Bu bakımdan Devlet Memurları Kanunu kapsamı belirleyen ayırımları, Tam Süre Yasası'nın kapsamı konusunda sağlık tesislerinde farklılıklar ve buna bağlı huzursuzluklar yaratmıştır. Bu noktanın da dikkate alınması gerekir. 2. Yönetmelikte değişmesi gereken maddeler özellikle bazı konularda yoğunlaşmaktadır. Yasanın işlerliğini ve başarı oranını azaltan, bu etkenlere çok dikkatle eğilmek bu sorunları çözümlemek zorunludur. Bu yanlışlar sürdüğü takdirde, özenle koruduğumuz ilke zedelenecek, bunun sorumlusu da önerilerimizi dikkate almayan yöneticiler olacaktır. 2.1. Bu yanlışların başında Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen «En Yüksek Devlet Memuru Maaşı» kavramının dondurulmsı olmuştur. Bilindiği gibi Yasanın 2. maddesindeki elemanlar için (Hekim, Dişhekimi, Eczacı) bu kavram, devlet memuru olark çalışanların aldığı en yüksek maaştır. Oysa, uygulama tümüyle yanlış olmuş, bu esas yerine 657 Sayılı Yasanın en yüksek maaşı esas alınmış, bu bile yanlış uygulanmıştır. Bu madde kesinlikle işlerliğe kavuşturulmalı, tam süre bu büyük yanlıştan kurtarılmalıdır. 2.2. Madde 7'de belirtilen fiili hizmet kavramına, kamu hizmetinde geçen hizmet olarak değil, meslekte geçen süre olarak değerlendirilmelidir. Tam Süre Yasasının işlerlik kazanması için bu maddenin değişmesi etken olacaktır. 2.3. Mahrumiyet Bölgeleri değerlendirilmesinde yalnız coğrafi özelliklerin dikkate alınması büyük bir eksikliktir. Hizmet verilmesini engelleyen sağlık hizmeti tesisi özellikleri, sağlık ekibindeki eksiklikler, mahrumiyetin çeşitli başka koşullarını oluşturmaktadır. Mahrumiyet bölgelerinin belirlenmesinde bütün bu özelliklerI dikkate alan bir indeks sistemi uygulanmalıdır. Mahrumiyet bölgeleri yeniden belirlenirken bölgelerarası farklılığın yeterli ,bir düzeye ulaşması sağlanmalıdır. Bu durum için, bir yandan 2.1. de belirtilen faktör, diğer yandan bölgelerin yeniden düzenlenmesi yardımcı olacaktır. 2.4. Madde 16 da yer alan hizmet niteliği belirlenmesinde ilkesizlik vardır. Gerek bazı görev alanları, gerekse bazı dallar için tanınan ayrıcalıklar tam süre yasasının özündeki birleştiricilik kavramına aykırı durumlar yaratmaktadır. Birleştiricilik kavramından ayrıldığı ölçüde tam süre uygulaması sorunlar yaratıcı nitelik kazanacaktır. Aslında bu özelliklerin tam süre uygulamasında değil, görev alanlarındaki özel durumlarıyla ilgili uygulamalarda dikkate alınması doğru olacaktır. Bu maddenin, hizmet nitelikleri açısından yeniden düzenlenmesinde zorunluluk vardır. 2.5. Nöbet ve acil va'ka çağrılarının İş Yasası Hükümleri uyarınca değerlendirilmesi kesin bir zorunluluktur. Nöbetlerden sonra izin verilmesi asıl olarak kabul edilmelidir. Çünkü, ücret verilse de, bir hekimi yada bir sağlık elemanını sürekli 24 saat çalıştırımak her türlü sağlık ögesine aykırıdır. 2.6. Acil hasta çağrılarına evde bakım, çok önemli ve çözümü mutlaka zorunlu sorunlar yaratmaktadır. Maddenin yeniden düzenlenerek, evde acil hasta bakımına olanak veren bir biçime sokulması gereklidir. 2.7. Tam Süre ödeneklerinin ayrı ayrı vergilendirilmesi, hem hak mahrumiyeti karşılığı alınan bir karşılığın gereği, hem de tam süre yasasının 1965 yılından beri uygulandığı bir durumu sürdürmesi gereği kesin haktır. Nöbet ve acil vakalarının her birinin ayrı ayrı vergilendirilmesi gerekir. Çünkü bu çalışmalar arızi kazançlardır. Bu bakımdan, maddenin yeniden düzenlenerek bunların sağlanması zorunluluktur. Bugünkü durumdan geri dönülmesi ise Tam Süre Yasasının işlerliğini tamamen ortadan kaldıracak nitelikte büyük bir yanlışlıktır. 2.8. Tam Süre Yasasının önemli bir desteği olarak ödeneklerin tümünün emekliliğe yansıması zorunludur. Bu noktada her türlü çaba harcanmalı, emekliliğe yansıyarak emek gelirinin sürekliliği sağlanmalıdır. YÜRÜRLÜKTE OLAN TAM SÜRE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2162 Sayılı Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanunun Uygulama YÖNETMELİĞİ. KAPSAM Madde 1 - Yönetmelik 2162 sayılı Sağlık Personelinin Tam-süre Çalışma Esaslarına Dair Kanuna göre hazırlanmış olup, Kanunun birinci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan, Kanunda belirtilen ve benzerleri bu Yönetmelikle kabul edilen personele uygulanır. Bu Yönetmelikte geçen «Kanun» deyimi, 2162 sayılı Kanun anlamındadır. Bu yönetmelik ve ekleri, Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım, Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca hazırlanmıştır. Madde 2 - Kapsam içindeki personelin, Kanunun 2,3,4 ve 5 inci maddelerinde veya benzer niteliği kabul edilerek bu yönetmelikte belirtilmiş olması ve sağlık hizmeti niteliğinde bir görevin veya görev bölümünün sorumlusu bulunması gerekir. İlgili genel idare hizmetlilerinin görevlerinin meslekleriyle ilgili olup olmadığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının onayı ile belirlenir (Örnek: 1). Yöneticilerin kapsam içinde bulunmaları için, bulundukları görevin gerektirdiği tahsil düzeyinin, Yasada belirtilen meslek diploması ile veya benzerliği bu yönetmelikle kabul edilmiş belge ile elde edilmiş olmaları gereklidir (Örnek: 2). Madde 3 - Bu Yönetmelikle benzerliği ve kapsam içinde bulunma koşulları kararlaştırılan meslekler şunlardır : a - Sağlık alanında, halk eğitim hizmet bölümlerinde çalışan Ev Ekonomisi Yüksek Okulunun Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları. b - Kreşler, çocuk bakım yurtları, koruma birlikleri ve çocuk psikiatrisi kiliniklerinde çalışan pedagog'lar. c - Bulaşıcı hastalıklarla savaş bölümlerinde çalışan sağlık savaş memurları, hastabakıcı, pansumancı, ameliyathane teknisyeni, EKG ve EEG teknisyenleri. d - Kanun kapsamında belirtilen yüksek öğrenim bölümlerinden farklı bir yüksek öğreniım bölümünü bitirmiş olup, daha sonra lisans üstü eğitimde sağlık bölümüne giren mastır, doktora veya uzmanlık belgesi almış kimseler. e - Kanunun 2 nci maddesine sağlık alanında uzmanlık koşulu ile girmiş olan eczacı, veteriner, biyolog, kimya mühendisi, kimya Iisansiye ve kimyagerlerden üniversite öğretim üyeliğı unvanını uzmanlık aşaması ile değil, doktora aşamasıyla kazanmış olanlar. Bu yönetmelikle benzerlikleri kabul edilerek kapsama alınan bu mesleklerin memurlarından e fıkrasına girenler Kanunun 2 nci maddesine göre; a, b ve d fıkralarına girenler Kanunun 3 üncü maddesine göre; c fıkrasına girenler ise Kanunun 5 inci maddesine göre değerlendirilirler. MESLEK TAZMİNATININ HESAPLANIŞI ve DEĞERLENDİRME Madde 5 - Kanunun 2, 3, 4 ve 5 inci maddelerinde belirtilen tazminatların ödenme şekli, Kanunun 9 uncu maddesine göre aşağıdaki şekildedir. Kanunun 2 nci maddeinde belirtilen tabip, diş tabibi uzmanlar ve yönetmeliğin 3 üncü maddede e fıkrasında belirtilenlere ödenecek tazminat, Her 3 fiili Uzmanlık veya Taban Tavan hizmet yılı eki doktora eki 560 gösterge 1400 gösterge 140 gösterge 140 gösterge Kanunun 2 nci maddesinde ikinci değerlendirme grubunda belirtilen eczacılara ödenecek tazminat, Her 3 fiili Uzmanlık veya Taban Tavan hizmet yılı eki doktora eki 280 gösterge 700 gösterge 70 gösterge 70 gösterge Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen mesleki yüksek öğrenimini tamamlamış personele verilecek tazminat, Her 3 fiili Uzmanlık veya Taban Tavan hizmet yılı eki doktora eki 240 gösterge 600 gösterge 60 gösterge 60 gösterge Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen lise dengi mesleki öğrenimini tamamlamış personele ödenecek tazminat, Her 3 fiili Uzmanlık veya Taban Tavan hizmet yılı eki doktora eki 186 gösterge 465 gösterge 46,5 gösterge - Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen ortaokul dengi sağlık okulları mezunlarına ödenecek tazminat, Her 3 fiili Uzmanlık veya Taban Tavan hizmet yılı eki doktora eki 148 gösterge 370 gösterge 31,5 gösterge - Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen en az ilkokulu bitirmiş, meslek diploması bulunmayan, ve hizmet için yeterlik belgesi bulunan sağlık personeline ödenecek tazminat, Her 3 fiili Uzmanlık veya Taban Tavan hizmet yılı eki doktora eki 117 gösterge 292,5 gösterge 292,5 gösterge - Madde 5 - Dördüncü maddede belirtilen gösterge rakamları her yıl bütçe kanuunda saptanan katsayı ile çarpılarak ödenecek mesleki tazminat hesaplanır. Madde 6 - Kanunun 2 nci maddesinde belinilen tabib ve diş tabipleri dışındaki uzmanlar bu uzmanlıık hizmetinin gerekmediği bir hizmette çalışırlarsa, tazminatlarını uzmanlıklarının gerektirdiği bölümden değil, ana mesleklerinin gerektirdiği bölümden alırlar. Madde 7 - Tazminatta yükselmeyi sağlayan fiili hizmet yılları, tazminata hak kazandıkları mesleğin sağlık hizmetleri, sağlıkla ilgili genel idare hizmetleri ve sağlıkla ilgili eğitiım ve öğretim hizmetlerinde geçirdikleri fiili hizmet yıllarıdır. Kanun kapsamında sayılamayacak fiili hizmet yılları hesaba alınmaz (Örnek: 3). Madde 8 - Kanunun 5 inci maddesine göre tazminat alanların ortaokul, lise veya ilkokulun üstünde bir başka okuldan diploma sahibi olmaları, kendilerine tazminat yönünden bir ayrıcalık hakkı kazandırmaz. Madde 9 - Kanun kapsamı içindeki personel, mesleklerinin veya ünvanlarının sorumluluğunun altında bir sorumluluk taşıyan hizmet bölümlerinde çalışıyorlarsa, çalıştıkları hizmet bölümünün gerektirdiği düzeydeki tazminatı alırlar (Örnek: 4). Madde 10 - Kanun kapsamı içindeki personel, sağlık hizmetleri bölümünde olsa dahi kendi mesleği veya mezuniyet belgesi ile ilgili bulunmayan hizmetlerde çalışırlarsa, meslek diplomalannı gerektirmeyen hizmetlerin tazminatını alırlar (Örnek: 5). MAHRUMİYET TAZMİNATI DEĞERLENDİRİLMESİ Madde 11 - Kanunun 8 inci maddesine göre 16 bölüm halinde kademelenmiş mahrumiyet tazminatı verilecek hizmet yerleri, yönetmelik ekinde belirtilmiştir. Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen personelden birinci değerlendirme grubundakiler için 225 gösterge; ikinci değerlendirme grubundakiler için 110 gösterge; kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen personelden birinci değerlendirme grubundakiler için 90 gösterge, ikinci değerlendirme gruplarındakiler için 75 gösterge; kanunun 4. maddesinde belirtilen personel için 59 gösterge; kanunun 5 inci maddesinde belirtilen personel için 44 gösterge; karşılığı ödemeler, bu göstergelerin bütçe kanunlarında saptanan katsayılarla çarpılması sureti ile hesaplanarak, her bölüm sınırları içinde çalışan personele bölüm numarası ile çarpılmak suretiyle ek olarak ödenir. Madde 12 - İlgili fakültelerin mahrumiyet tazminatına hak kazanan hizmetyerleri aşağıdaki şekildedir : a) Bursa, Antalya, Adana, Eskişehir, Edirne, Samsun, Trabzon ve Kayseri'de bulunan fakültelerde fiilen ve sürekli olarak çalışan öğretim üyeleri. b) Erzurum, Diyarbakır, Elazığ ve Sivas'ta bulunan fakültelerde fiilen ve sürekli olarak çalışan öğretim üyeleri. a, ve b, fıkralarında belirtilen fakültelerin kadrolarında bulunup da İstanbul, Ankara ve İzmir'de hizmetlerini yürüten öğretim üyeleri, mahrumiyet ödeneğinden yararlanamazlar. a fıkrasında belirtilen yerlerde çalışan öğretim üyelerinden, kanunun 2 nci maddesi kapsamındaki hekim, diş hekimi, uzmanlara 900 gösterge, sağlık alanında uzmanlık veya benzeri doktora belgesi olmayan eczacılara 600 gösterge, Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen yüksek öğrenimli meslek mensuplarına 500 gösterge, ayIıkIarına ek olarak bütçe kanununun katsayısı ile çarpılmak suretiyle ödenir. b fıkrasında belirtilen yerlerde çalışan kanunun 2 inci maddesindeki hekim, diş hekimi ve uzmanlara 1800 gösterge, aylıklarına ek olarak bütçe kanununun katsayısıyla çarpılmak suretiyle ödenir. Madde 13 - Üniversitelerin öğretim üyeleri dışındaki personelden kanun kapsamında bulunanların mahrumiyet ödemeleri, yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen esaslara ve hizmet bölümlerine göre değerlendirilir. Madde 14 - Bulunduğu yöreden bir başka yöreye 30 gün veya daha fazla süre için geçici görevle gönderilen personel, esas görevinin bulunduğu yörenin mahrumiyet tazminatını değil, geçici görevle gönderildiği yörenin mahrumiyet tazminatını alır. Geçici görevler değişik yörelerde gezici hizmet niteliğinde ise, tazminat değerlendirmesi geçici görev yerlerinin merkez ilçeleri değerlendirmesi üzerinden yapılır. Madde 15 - Yönetmelikte bu madde yer almamıştır. HİZMET NİTELİĞİ DEĞERLENDİRMESİ Madde 16 - Aşağıda belirtilen hizmetlerin ve mesleklerin yanlarında yazılı göstergeler ve bütçe kanunlarında belirtilen katsayının çarpılması ile bulunan karşılıklar, bu hizmetler ve mesleklerin mensuplarına aylık hizmet niteliği tazminatı olarak ödenir. Ancak sözkonusu hizmet ve meslek mensuplarından aşağıda belirtilen niteliklerden birden fazlasına aynı zamanda sahip olanlara, bu niteliklerin karşılığı olan gösterge rakamları toplamı üzerinden ödeme yapılır. Üniversiteler dışında : 1 - Uzman tabip ve uzman diş tabiplerine 200 gösterge, 2 - Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen uzmanları yetiştiren sağlık kuruluşlarının şef muavinlerine 100 gösterge, şeflerine 200 gösterge, 3 - Kalp ve damar cerrahisi klinıklerinde çalışan aynı dal uzmanlarına 400 gösterge, 4 - Adli tıp kurumlarında çalışan uzmanlar ile nöroşirürji kliniklerinde çalışan nöroşirürji uzmanlarına 300 gösterge, 5 - Uzmanlık dallarının gerektirdiği hizmetlerde çalışan patoloji ve anesteziyoloji uzmanlarına 200 gösterge, 6 - Uzmanlık dallarının gerektirdiği hizmetlerde çalışan radyoloji, radyoterapi, aile hekimliği ve halk sağlığı uzmanları ile sağlık mühendisi ve sağlık fizikçilerine 100 gösterge, 7 - Ocak veya hükümet tabipliği görevleri yanısıra adli tabiplik görevi ile yükümlü olan tabiplere 150 gösterge. 8 - Yüzden az yataklı veya yataksız sağlık ünitelerinin baştabipleri veya enstitü müdürlerine 100, başhemşirelerine 40 gösterge. 9 - Yüz yataktan 400 yatağa kadar olan sağlık ünitelerinin baştabiplerine 150, baştabip yardımcılarına 100, başhemşirelerine 60 gösterge. 10 - 400'den fazla yataklı sağlık ünitelerinin baştabiplerine 200, baştabip yardımcılarına 120, başhemşirelerine 80 gösterge. 11 - İl veya bölge sağlık müdürlerine 200 gösterge. 12 - Sıtma, verem savaş, trahom, nüfus planlaması, frengi, lepra bölge başkanlarına 100 gösterge. 13 - Sağlık meslek öğretimi kapsamındaki lise dengi okulların müdürlerine 100 gösterge. 14 - Sağlık meslek öğretimi kapsamındaki okulların haftada 20 saatten fazla ders veren öğretmenlerine 100 gösterge. 15 - Sağlık meslek öğretimi kapsamındaki yüksek okulların veya akademilerin müdürlerine, Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Okulu ve Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlerine, ilaç fabrikaları ve ilaç kontrol üniteleri müdürlerine, Adli Tıp koruma başkanına 150 gösterge. 16 - Kapsam içindeki sağlık alanında uzmanlık belgesi olmayan eczacılara 200 gösterge. Üniversitelerin ve dengi yüksek okulların sağlık personeli yetiştiren bölümlerinde : 17 - Fakülte ve dengi yüksek okulların öğretim görevlilerine 200 gösterge. 18 - Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen hekim, diş hekimi ve uzmanlardan oluşan öğretim üyesi doçentlere 1400 gösterge, sağlık alanında uzmanlık veya benzeri doktora belgesi olmayan eczacı öğretim üyesi doçentlere 800 gösterge, Kanunun 3 üncü maddesi kapsamı içindeki mesleklerden oluşan öğretim üyesi doçentlere 400 gösterge. 19 - Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen hekim, diş hekimi ve uzmanlardan oluşan öğretim üyesi profesörlere 1800 gösterge, sağlık alanında uzmanlık veya benzeri doktora belgesi olmayan eczacı öğretim üyesi profesörlere 1000 gösterge, Kanunun 3 üncü maddesi kapsamı içindeki mesleklerden oluşan öğretim üyesi profeörlere 600 gösterge. 20 - Üniversite dışı bilimsel kurumlarda, üniversite dışı yüksek öğrenim kurumlarında ve Adli Tıp Kurumlarında, fakültedeki görevlerinin yanısıra görev yapan öğretim üyelerine 400 gösterge. 21 - Kapsam içindeki sağlık alanında uzmanlık belgesi olmayan öğretim üyesi ve diğer eczacılara 200 gösterge. 22 - Üniversiteler ile diş hekimliği ve eczacılık yüksek okullarında öğretim üyesi olmayan diğer personel, 1, 3, 4, 5, 6 ncı fıkralar. TAZMİNATTA KESİNTİ KOŞULLARI: Madde 17 - Kapsam içindeki personelin kendi personal yasaIarına göre kabul edilmiş yıllık izinlerinde ve diğer yasal dayanaklı izinlerinde (yıllık izin dışında dış ülkelere aylıksız izinli gidenler ile üç aydan fazla aylıklı izinli gidenler hariç), bir takvim yılı içinde toplamı 3 ayı geçmeyen hastalık izinlerinde, kanser, verem, akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlarda (sürekli olarak bir yılı geçmemek üzere), görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulanlarda (657 Sayılı Yasanın sınırlarını geçmemek üzere), bu yasanın gerektirdiği tazminatların ödenmesine devam olunur. Ölüm ve emeklilik hallerinde ödenmiş tazminatlar geri alınmaz. Madde 18 - Kapsam içindeki personelin aylıklarında kesinti yapılmasını gerektiren idari ve adli tasarruflarda, aynı orandaki kesinti tazminatta da yapılır. Madde 19 - Haklarında yargı organları kararı verilmemiş olup, görevden uazklaştırılan veya tutuklu bulunan kapsam içindeki personeli görevden ayrı bulundukları süre 2 ayı geçtiği takdirde tazminatları kesilir. MESAİ SAATLERİ Madde 20 - Kanun kapsamı içindeki personelden yataklı ve yataksız sağlık ünitelerinde, üniversitelerde çalışan personelin mesai saatleri 8.00'de başlar ve 17.00'de sona erer. Merkez örgütlerinde, il sağlık müdürlüklerinde, diğer idari çalışma bölümlerinde ve sağlık meslek okullarında kapsam içindeki personelin günlük mesaileri saat 8.30'da başlar ve 17.30'da sona erer. Mesai saatleri içinde öğle yemeği, aynı veya benzer hizmetleri gören personel arasında münavebe ile yenir. Yemek sonunda mesaiye devam edilir. Madde 21 - Yaz mesaisi yapılan illerde ve yaz mevsiminde, haftada 45 saatlik çalışma süresi değişmemek koşulu ile mesainin başlanglıç ve bitiş saatleri valileree değiştirilebilir. NÖBET VE ACİL VAKA ÇAĞRILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ : Madde 22 - Sağlık tesislerinde gece nöbeti tutan kanun kapsamındaki personele, her nöbet günü için aşağıda belirtilen göstergelerin bütçe kanunundaki katsayı ile çarpılması sureti ile bulunacak rakamlar tazminat olarak ödenir. 1 - Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen personel için 35 gösterge, 2 - Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen personel için 25 gösterge, 3 - Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen personel için 20 gösterge, 4 - Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen personel için 15 gösterge. Madde 23 - Yataksız sağlık ünitelerinde tatil günleri gündüz nöbeti tutulan yerlerde gece nöbeti tazminatının % 50'si ödenir. Madde 24 - Nöbet tazminatı; bayram tatillerinde % 100, resmi tatil günlerinde % 50, yarım mesaili tatil günlerinde % 25 oranında arttırılarak ödenir. Madde 25 - Acil vakalar için mesai saatleri dışında sağlık tesisine çağrılan, hasta evine veya vaka mahalline gönderilen personele, A. Normal mesi günlerinde saat 24.00'e kadar olan süre içinde; 1 - Tıbbi işlemler ve küçük müdahaleler için ilgili personelin hak kazanabileceği normal gece nöbeti tazminatının % 30'u, 2 - Yol hariç süresi bir saati aşan tıbbi işlemler için ilgili personelin hak kazanabileceği normal gece nöbeti tazminatının % 50'si, 3 - Orta cerrahi müdahalelerle ilgili personelin hak kazanabileceği normal gece nöbeti tazminatının ,% 50'si, 4 -Büyük cerrahi müdahalelerle ilgili personelin hak kazanabileceği normal gece nöbeti tazminatının % 80'i, Acil vaka tazminatı olarak ödenir. Cerrahi müdahaleler karşılığı olan oranlar, sadece cerrahi müdahaleyi yapan kimseye aittir. B. Resmi tatil günleri ile saat 24.00'den sonra yapılan çağrılarda yukarıda yazılı miktarlar % 50 oranında arttırılır. C. Saat 24.00 ile 8.00 arası acil vakaya çağrılanların çalışmaları saat 24.00'den evvel başladığı veya 8.00'den sonra devam ettiği takdirde, çalışmanın büyük kısmının geçtiği süre dikkate alınarak zamlı ödeme yapılıp yapılamıyacağı kararlaştırılır. Madde 26 - Nöbet tutulmayan ünitelerde veya nöbet tutulan ünitelerin öbet tutmayan personelinde acil vaka çağrıları görevlisi bir kişi olduğu takdirde, bu bir kişinin aylık acil vak'a ödenekleri toplamı 12 normal gece nöbeti ödenekleri toplamını geçemez. Nöbet tutmayan acil vak'a görevlisi kimselerin sayıları birden fazla olduğu takdirde, 1 aylık acil vak'a ödenekleri toplamı her biri için bir ayda 8 normal gece nöbeti tazminatı toplamını geçemez. Madde 27 - Acil vak'alar için çağrılma ve nöbet tazminatları, ilgili ünitelerin amirlerince düzenlenecek cetvellere göre her ayın sonunda ödenir. Madde 28 - Acil vak'aya çağrı, hasta veya yakınlarının başvurduğu sağlık ünitesinin nöbetçi personeli tarafından yapılır. Hekimlerin evlerinden, hasta veya yakınları tarafından sağlık ünitesi dışına doğrudan çağrıldığı ve ilgili üniteye haber verilme olanağının bulunmadığı durumlarda, bu konuda hazırlanmış matbu form ilgili hekim tarafında doldurulmak ve hasta veya yakını tarafından görüldü kaydı ile imzalanmak, hasta veya yakınının isim ve açık adresi matbu form'da belirtilmek sureti ile belgelenir. Ertesi gün veya çağrının ertesi günü tatil ise ilk iş gününde, ilgili belge ünite amirine teslim edilir. YASAKLANAN ÇALIŞMALAR VE ÖDEMELER: Madde 29 - Kanunun 7 nci maddesine göre kapsam içindeki personel, gerek ilgili personel yasalarının olanak verdiği kamu kesiminde, gerekse özel sektörde ikinci görev, vekalet görevi, ek görev ve ek ders isimleri altında ek gelir sağlayamazlar. Aylıklarını bağlı bulundukları personel yasalarına göre alırlar. Yan ödemeleri ve bu kanunun dışında kalan ek ödemeleri, 657 sayılı yasanı gerektirdiği ve ilgili kararnameler ile belirlediği ödeme sınırlarını aşamaz. 657 sayılı yasa dışındaki bir başka personel yasası kapsamı içinde bulunan personel de bu koşula bağlıdır. Ancak kapsam içindeki üniversite personeli, 1765 sayılı üniversite personel kanununun değişik 16 ncı maddesinin 1 inci ve meslek koşulu bulunmayan idari görevler karşılığı olması nedeni ile 2 nci fıkraları içinde belirtilen ek ödemeleri alabilirler. Bunlardan başka bu kanunda belirtilenlerin dışında ek ödeme alamazlar (Örnek 6). VERGİLENDİRME : Madde 30 - Kanunun 2, 3, 4, 5 inci maddelerinde belirtilen meslek tazminatları ile mahrumiyet ve hizmet niteliği tazminatları, kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen nöbet ve acil vak'a tazminatları aylıklardan ayrı olarak vergilendirilir. EMEKLİLİĞE YANSIMA : Madde 31 - Yasanın 11 inci maddesine göre, emeklilik müktesebi 1 inci derecenin 4 üncü kademesine gelmiş olanların ve bu kademeden aylık alanların aldıkları ödemelerden, aylıklarından kesilmekte olan emeklilik keseneğine ek olarak 200 gösterge karşılığı meblağdan emeklilik keseneği kesilir. İlgili personelin kadrosunun farklı bir derecede olması, bu uygulamayı engellemez. İlgili personel ek göstergeli kadrodan aylık alıyorsa, ek göstergeleri ıçin mükerrer kesinti yapılmaz. İNTİBAK SÜRESİ KOŞULLARI: Madde 32 - Yasanın geçici 1 inci maddesine göre kapsam içine girmeyi 9/7/1978 tarihinden itibaren en fazla bir yıllık süre için geciktirmek isteyen personele, bu yönetmelikte belirtilen nöbet ve acil vak'a tazminatı ödenir. Kapsam içindeki üniverısite personeli, geciktirme hakkını kullandığı süre içinde kendi personel yasasının belirttiği döner sermaye gelirlerinden ve diğer ödemelerden de yararlanabilir. 641 sayılı Yasanın yürürlükten kalkmış olıması nedeni ile, bu yasaya bağlı döner sermaye gelirleri, bir yıllık geciktirme hakkını kullanmak isteyen personele ödenmez. Ayrıca kanunun 13 üncü maddesinde yürürlükten kalktığı bildirilen ödemelerin de, geciktirme hakkını kullanan personele ödenmesi mümkün değildir. Geçici Madde 1 - Bu yönetmeliğin yayımını izleyen ilk aybaşında, kapsam içindeki personele 9.7.1978 tarihinden itibaren birikmiş hakları toptan ödenir. Avans niteliğinde fazla ödeme yapılmış ise ilk ödemesinden mahsup edilir. Geçici Madde 2 - 29 Temmuz 1978 tariıhli Resmi Gazete'de yayınlanan avans ödemelerine dair genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 3 - Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli ilgili personel bu yönetmelikte yer almamış olup, bu personel için uygulama ayrıca çıkarılacak ek yönetmelikte belirlenecektir. YÖNETMELİK EKİ ÖRNEKLERİ : Örnek 1 - BakanlIk, Müsteşarlık veya Genel Müdürlük'lerin özel kalem memurları ve sekreterleri; büro hizmetlerinin gerektirdiği dosya memuru, daktilo, arşiv memuru, tevzi memuru, kütüphane memuru gibi görevlileri; genel idare hizmetleri bölümündeki göreslerinin mesleki ilgiyi gerektirdiği Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylanmamış görevliler; Yasada belirtilen veya bu Yönetmelikle benzerliği kabul edilen mesleklere sahip olsalar dahi Yasa kapsamı içine giremezler. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında tüm yöneticiler ve görevlilerinin meslekleri ile ilgili olduğu Bakan onayı ile belirlenmiş tüm genel idare hizmetleri; Sosyal Sigortalar Kurumunda genel müdür, sağlıkla ilgili müdürler kurulu üyesi sağlık bölümünün bağlı olduğu genel müdür yardımcısı, müşavirler ve müfettişier, sağlık işleri başkanı, yardımcısı ile hizmetlerinin meslekleri ile ilgili olduğu Sağlıık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylanmış genel idare hizmetleri; üniversiteler ve dengi yüksek okulların yasa kapsamındaki personele ait bölümlerindeki yöneticiler ve yardımcıları ile diğer sağlık hizmetlileri; sağlık meslek okullarının yöneticileri, öğretmenleri ve hizmetlerinin meslekleri ile ilgili olduğu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylanmış genel idare hizmetlileri; bu Yasada belirtilen veya benzerliği bu Yönetmelikle kabul edilen mesleklere sahip oldukları takdirde kanun kapsamı içindedirler. Örnek 2 - Lise dengi sağlık koleji mezunu bir memur daha sonra hukuk fakültesini bitirmiş ve yüksek tahsil diplomasının gerektirdiği bir genel müdür yardımcılığı görevine atanmışsa, bu görevi sağlıkla ilgili olsa bile kanun kapsamı içinde sayılmaz. Örnek 3 -a) Lise dengi kemşire okulu mezunu bir personel 9 yıl bu düzeyde hizmetten sonra yüksek hemşirelik diplomasını almış ve yüksek hemşire olduktan sonra 6 yıldan beri hizmetine devam etmekte ise, geçmiş ilk 9 yılının yükselişi 3 X 40 gösterge rakamı ile geçmiş ikinci 6 yıllık hizmetinin yükselişi 2 X 50 gösterge rakamı ile değerlendirilir bu meblağların toplamı, hak kazandığı yüksek tahsil diplomasının taban düzeyi olan 200 gösterge rakaımına eklenir ve tatminat tutarı ortaya çıkmış olur. b) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümü mezunu bir kimse 9 yıl memuriyet yaptıktan sonra Edebiyat Fakültesinin psikoloji bölümünden diploma alarak sağlık hizmetlerinde göreve başlamış olsa, aylık tazminatının hesabında geçmiş bu 9 yıllık fiili hizmeti dikkate alınmaz. Örnek 4 - a) Üniversite öğretim üyeliği kadrosunda bulunmayan bir doçent doçentler için takdir edilen öğretim üyesi hizmet niteliği ve mahrumiyet tazminatını alamaz. b) Yataklı veya yataksız tesis eczanelerinde ilaç üretimi, dağıtımı, ayniyat sorumlusu, tıbbi müstahzarlar üretimi, ilaç kontrolu veya halk sağlığı laboratuvarlarında, sağlıkla ilgili genel idare hizmetleri ile eğitim ve öğretim hizmetlerinde meslekleri ile ilgili görevlerde çalışan eczacılar Kanunun 2 nci maddesine göre, biyokimya veya mikrobiyoloji laboratuvarlarında uzmanlık eğitimi dışında diğer laboratuvar hizmetlileri ile aynı yetki ve sorumluluk altında çalışan eczacılar Kanunun 3 üncü maddesine göre tazminat alırlar. c) Ağız protezleri teknisyeni kadrosunda çalışan bir diş hekimi, Kanunun 2 nci maddesine göre değil 3 üncü maddesine göre tazminat alır. Örnek 5 - Sağlık Kolejleri laboratuvar bölümü mezunu olmayan kolej mezunu hemşireler veya sağlık memurları laboratuvar hizmetlerinde laborant olarak çalışanlarsa, Kanunun 3 üncü maddesine göre değil, 5 inci maddesine göre tazminat aıırlar. Örnek 6 - Milli Savunma hizmetlerinde çalışan sağlık personeli Milli Savunma için geçerli yan ödemeler kararnamesinden ve tayın bedeli ile hizmet eri tazminatından yararlanamazlar. Yan ödemelerini 657 sayılı Yasanın benzer personel için koyduğu sınırlara göre alabilirler. Sosyal Sigortalar Kurum ve kamu iktisadi teşekkülleri sağlık personeli, devlet memurlarından farklı fazla mesai ödeneğinden ve yıllık ikramiyelerden yararlanamazlar. YÖNETMELİK EKİ MAHRUMİYET FARKLARI BÖLÜMLERİ: 1 - Ankara, İstanbul, İzmir illeri Merkez ilçeleri : ANKARA Altındağ, Çankaya, Yenimahalle ilçeleri; İSTANBUL Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykez, Beyoğlu, Eminönü, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Kartal, Sarıyer, Üsküdar, Şişli, Zeytinburnu ilçeleri; İZMİR Bornova, Karşıyaka ilçeleri. 2 - Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, İçel, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, illeri Merkez ilçeleri: ANKARA Kırıkkale, Polatlı; AYDIN Nazilli, BALIKESİR Ayvalık, Bandırma, HATAY İskenderun; İSTANBUL Çatalcş, Silivri, Şile, Yalo. va; İZMİR Bergama, Çeşme, Dikili, Foça, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla; KOCAELİ Gölcük, MANİSA Akhisar, Salihli ilçeleri. 3 - Bolu, Denizli, Çanakkale, Edirne, Giresun, Hatay, Kayseri, Konya, Muğla, Ordu illeri merkez ilçeleri. ADANA Ceyhan, Osmaniye, ANKARA Çubuk; ANTALYA Alanya; AYDIN Kuşadası, Söke, BALIKESİR Burhaniye, Edremit, Erdek BOLU Akçakoca; Düzce; BURSA Gem.. lik; İÇEL Erdemli, Tarsus; İZMİR Bayındır, Kınık, Şereflihisar; KOCAELİ Gebze, Karamürsel; MANİSA Alaşehir, Kırkağaç, Kula Turgutlu; MUĞLA Bodrum, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Milas; ORDU Fatsa, Perşembe, Ünye; SAKARYA Geyve, Hendek, Sapanca; SAMSUN ·Bafra, Çarşamba; TEKİRDAĞ Çorlu, Çerkezköy, Şarköy; TRABZON Akçaabat, Araklı, Afşin, Sürmene, Vakfıkebir ilçeleri; ANKARA Altındağ, Çankaya, Yenimahalle ilçelerinin belediyesi olmayan köyleri, İSTANBUL Silivri, Şile, Yalova, Çatalca dışındaki ilçelerin belediyesi olmayan köyleri; İZMİR Merkez; Bornova ve Karşıyaka ilçelerinin belediyesi olmayan köyleri. 4 -Gaziantep, Isparta, Kütahya, Rize, Zonguldak illeri Merkez ilçeleri; ANKARA Beypazarı, Elmadağ, Haymana, Kızılcahamam'a, Kalecik, Keskin, Nallıhan; ANTALYA Finike, Manavgat; AYDIN Germencik, Sultanhisar, BALIKESİR Gönen, Havran, Manyas, Susurluk; BİLECİK Bozöyük; BURSA İnegöl, İznik, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Onhangazi, Mudanya, Yenişehir; ÇANAKKALE Biga, Ezine, Gelibolu; DENİZLİ Acıpayam, Buldan, Çivril, Sarayköy, EDİRNE Havza, Keşan, Uzunköprü; HATAY Dörtyol, Kırıkhan, Reyhanlı; ISPARTA Eğridir; İÇEL Siliıfke KIRKLARELİ Lüleburgaz, KOCAELİ Kandıra, KONYA Akşehir, Beyşehir, Ereğli, Karaman, MANİSA Soma, Saruhanlı; GİRESUN Görele, Tirebolu; MUĞLA Datça, Ula, Yatağan; SAKARYA Karasu, Kaynarca, SAMSUN Terme; TEKİRDAĞ Hayrabolu, Muratlı, Saray; TRABZON Yomra; ZONGULDAK Bartın, Ereğli, Karabük ilçeleri; ikinci bölümde belirlenen ilçelerin belediyesi olan bucak ve köyleri. 5 - Afyon, Amasya, Bilecik, Burdur, Çorum, Kırklareli, Sinop, Uşak illeri merkez ilçeleri; ADANA Kadirli, Kozan; AMASYA Merzifon; ANKARA Ayaş, Bala, Güdül, Şereflikoçhisar, ANTALYA Elmalı, Gazipaşa, AYDIN Bozdoğan, Çine, Karacasu, Koçarlı, Kuyucak, Yenipazar BALIKESİR Bigadiç, Dursunbey, İvrindi, Kepsut, Savaştepe, Sındırgı; BİLECİK Gölpazarı, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt; BOLU Gerede, Mengen, Mudurnu, ÇANAKKALE Çan, Eceabat, DENİZLİ Çal, Tavaş; ESKİŞEHİR Sivrihisar; GİRESUN Bulancak, Espiye, Eynesil; HATAY Samandağı; ISPARTA Keçiborlu, Senirkent; KIRKLARELİ Babaeski; KONYA Çumra, Seydişehir, Cihanbeyli, Kulu, Ilgın, Kadınhanıç KÜTAHYA Tavşanlı, MANİSA Demirci, Gördes, Sarıgöl, Selendi; RİZE Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Kalkandere, Pazar; TRABZON Çaykara, Maçka, Tonya; UŞAK Eşme ilçeleri; Üçüncü bölümde belirtilen ilçelerin belediyesi olan bucak ve köyleri; ikinci bölümde belirtilen ilçelerin belediyesi olmayan bucak ve köyleri. 6 - Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Malatya, Niğde, Sivas, To