Yazar
Korkut BORATAV
Prof. Dr. Emekli Öğretim Üyesi

Özet

  • Neo-liberal dönemin bir uzantısı olan AKP ekonomisinin genel bir bilançosunu çıkarmayı hedefl eyen bu çalışma 2002 sonrası dönemi öncesiyle bağlantılar kurarak incelemiştir. AKP dönemi ise büyüme sorunları, artan dışa bağımlılık ve bölüşüm sorunları çerçevesinde ele alınmıştır.

Summary

  • This study seeking to take an overall inventory of national economy under the AKP as an extension of neoliberal era examines the period after AKP with references to years before 2002. The period of AKP is addressed in the context of such problems as growth, increasing external dependency and income distribution.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: AKP ekonomisi, neo-liberalizm, bölüşüm ilişkileri
    EN: National economy under the AKP, neoliberalism, income distribution