Yazar
Denizcan KUTLU
Dr. Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Özet

  • Bu çalışma, işçi ve sendikacılık hareketinin, küresel kapitalist evrede taşıdığı yenilenme olanaklarını konu edinmektedir. Bu olanaklar, küresel kapitalizmin yapısal oluşum özellikleri bakımından anlaşılabilir. Bu özellikler içerisinde, çalışma ilişkilerinde yarattğı sonuçlar bakımından en belirgin unsurlar, üretimin uluslararasılaşması, esnekleşme ve enformelleşmedir. Bu olgular, aynı zamanda işçi ve sendikacılık hareketinin yenilenmesi bakımından, sendikal eylemin ve toplu sözleşmenin ölçeği, sendikal eylem ve stratejinin öncelikli alanları, işçi ve sendikacılık hareketinin farklı biçimleri ve toplumsal hareketler ile ittifak sorunlarını gündeme getirmektedir. Bu çalışma, bu konuya odaklanmakta ve küresel kapitalizmin sendikal yenilenme açısından yarattığı olanaklara değinmektedir.

Summary

  • This article, mentions the renewal opportunities of labour and union movement in the global capitalist phase. These opportunities, can be understood in respect to structural formation characteristics of global capitalism. Internationalization of production, fl exibilization and informalization are the most significant components in these characteristics in terms of their eff ecets on labour relations. At the same time, these facts, makes the scope of union action and collective bargaining; primary areas of union action and strategy; diff erent forms of labour and union movement and problems on alliance with social movements a current issue, regarding the renewal of labour and union movement. This article, focuses on the mentioned subject and touches on the opportunities of global capitalism created in terms of union renewal.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: küresel kapitalizm, sendikacığlık, işçi ve sendikacılık hareketi, esnekleşme, enformelleşme
    EN: global capitalism, unionism, labour and union movement, fl exibilization, informalization