Yazar
Naki BULUT
Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu Üyesi

Özet

  • Uygulanan neoliberal politikalar sonucunda sağlık piyasalaştırılmış ve bu alanda rantın büyütülmesinde medya önemli bir araç haline gelmiştir. Gerek daha fazla kâr etmek amacı gerekse sektör içi yaşanan rekabet sonucunda sağlık ile ilgili gelişmelerin medyada artarak yer alması önemli etik ihlalleri de beraberinde getirmiştir. Medya organlarında reklam, bilimsel olmayan tedavilerin önerilmesi, hasta mahremiyetinin ihlali en sık karşılaştığımız deontolojiye aykırı eylemlerdir. Bu ihlaller Tabip Odası Yönetim Kurulları tarafından soruşturulmakta, Onur Kurulları tarafından kovuşturulmaktadır. Onur Kurulu kararına itiraz edilmesi halinde ya da Onur Kurulu tarafından verilen ceza meslekten men niteliğinde ise verilen karar Yüksek Onur Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra kesinleşmektedir. Yüksek Onur Kurulu tarafından, medyada görülen tıbbi etik ihlaller üzerine aldığı kararlardan örnekler sunulmuştur.

Summary

  • Healthcare has been marketized as a consequence of neoliberal policies and the media had become an important tool in raising economic rent in this field. The increase in media coverage of the developments regarding healthcare as the result of both the intention of getting more profit and the competition experienced in the sector has led to significant ethics violations as well. Advertisement on media, recommendation of non-scientific treatments, violation of patient privacy are most commonly encountered practices not conforming to deontological ethics. Such violations are being investigated by the executive boards of the chambers of physicians and prosecuted at their disciplinary boards. In the cases where objections raised against the decisions of disciplinary board or when the board proceeded to suspend or expel from the profession, the judgements become definitive after the assessment of Higher Disciplinary Board. The examples of the decisions adopted by the Board in medical ethics violation cases upon their appearance in media are presented.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: medyada etik ihlaller, tabip odası, onur kurulu, disiplin
    EN: violations of ethics in media, chamber of physicians, disciplinary board, discipline