Yazar
Mehmet Cem MÜDERRİSOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lisans Öğrencisi

Yazar
Necdet ERSÖZ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lisans Öğrencisi

Özet

  • Tıp eğitimi; kapsamı, nitelikleri ve toplumsal beklentiler açısından sürekli değişime uğramaktadır. Evrimsel tıp, değişim yaratan tüm bu etkenleri kapsamakta ve tıbba bütüncül bir bakış açısı sunmaktadır. Bu durum tıp öğrencileri veya hekimler için oldukça önemlidir. Evrimsel tıbbın, bir tıp disiplini olarak ele alınabilmesi, disiplinler arası bir alan olan “fizyopatoloji” örneğinde irdelenecektir. Ardından, bir kavram olarak evrim ile tıp bütünleşmesinde karşılaşılan sorunlara değinilecektir. Buna ek olarak, tıp eğitimi müfredatlarının yapısı ve evrimin konumu ile ilgili durumlar ele alınacaktır. Son olarak, Türkiye’de ilk defa tıp fakültesi öğrencileri tarafından kurulan “Evrimsel Tıp” oluşumu özelinde, evrimin tıp disiplini bünyesinde yer alabilmesi için öneriler sunulacaktır.

Summary

  • Medical education undergoes a change including its scope, quality and societal expectations. Evolutionary medicine covers all these items and provides a holistic perspective that is important to medicine students and doctors. An interdisciplinary area called “physiopathology” is an example to scrutinise evolutionary medicine as a discipline of medicine. Furthermore, some issues related to the relationship between as a concept of evolution and medicine is evaluated. In addition, the structure of medical education curriculum and the position of evolution are explored. Lastly, some suggestions are off ered to make evolution a part of medical education curriculum by referring to “Evolutionary Medicine” that was founded by medicine students.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: tıp eğitimi, evrimsel tıp disiplini, fizyopatoloji
    EN: medical education, evolutionary medicine discipline, physiopathology