Yazar
Bayazıt İLHAN
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi önceki başkanı, S.B. Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yazar
Dilek ASLAN
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD., S.B. Tıpta Uzmanlık Kurulu üyesi

Yazar
Gülriz ERİŞGEN
Prof. Dr., TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji AD.

Yazar
Orhan ODABAŞI
Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD.

Özet

  • Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yunanistan Tabipler Birliği tarafından 24 Eylül 2016 tarihinde Kos’ta düzenlenen “Günümüz Avrupası’nda Mezuniyet Öncesi, Mezuniyet Sonrası ve Sürekli Tıp Eğitimi Konferansı”na Yunanistan Tabipler Birliği’nin davetlisi olarak katıldı. Toplantıda Türkiye’de tıp eğitiminin durumu üzerine kısa değerlendirme sunuldu. Son yıllarda birbiri ardına açılan yeni tıp fakültelerindeki tıp eğitimi, köklü tıp fakültelerinde artan kontenjanlar nedeniyle yaşanan güçlüklere değinildi. Yıllık toplam öğrenci sayısının “Türkiye’de yeterli sayıda hekim bulunmadığı” argümanı üzerinden sürekli artırıldığı ancak gelinen noktada gerekli olandan fazla öğrenci alınmakta olduğunun artık Sağlık Bakanlığı raporlarına da yansıdığı belirtildi. Sağlıkta piyasalaşmanın tıp eğitimine olumsuz etkileri örnekleriyle aktarıldı. Kayırmacılık, akademik yükselmelerde liyakata dikkat edilmemesi, adrese teslim atamalar ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin doğurmaya başladığı sorunlar üzerinde duruldu. Nitelikli tıp eğitimi ve halkın sağlık hakkı adına TTB’nin uzmanlık dernekleri ile birlikte yürüttüğü çalışmalara ve üzerine düşen sorumlulukları alma kararlılığına değinildi.

Summary

  • Turkish Medical Association (TMA) attended “The Conference on Medical Education: Undergraduate, Postgraduate and Continuing Education in Today’s Europe” held on September 24, 2014 in Kos Island that has been organised by Panhellenic Medical Association. TMA attended the Conference upon invitation by Panhellenic Medical Association. A brief assessment on state of medical education in Turkey was presented. Medical education in new medical schools and problems in eminent medical schools related to increased student quotas in recent years were mentioned. It was also stated that the medical student quotas were increased continuously with the argument “there is not enough physician in Turkey” but the fact that existing quotas went beyond the needs of the country was refl ected even in off icial reports of the Ministry of Health. The negative eff ects of marketization in health were depicted with examples. Nepotism and political intervention in the posting and promotion of faculty members, the problems related to Health Sciences University were highlighted. TMA’s work with medical specialty associations on quality medical education and right to health, and TMA’s intention to take responsibility on these topics were stressed.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: tıp eğitimi, TTB, tıpta uzmanlık dernekleri
    EN: medical education, TMA, medical specialty associations