Yazar
Remzi ALTUNPOLAT
Kaos GL

Özet

  • Tarihsel ve sosyo-kültürel bir iktidar sistemi olan heteronormavitenin yeniden üretimini ve sürekliliğini sağlayan eğitim, hâkim cinsel kimlik dışındaki cinsel kimliklerin, alternatif cinselliklerin ve farklı yaşam biçimlerinin marjinalleştirilerek toplumun kıyısına itilmesinde merkezi bir işleve sahiptir. Bu yazıda okulun ve eğitimsel süreçlerin, cinsiyetler ve cinsel kimlikler arasında hiyerarşik bir farklılık modeli kurarak çocukluktan itibaren cinsiyetli bedenlerin toplumsal olarak üretilmesinde nasıl bir rol oynadığı; Lezbiyen/ Gey/Biseksüel/Trans/İnterseks (LGBTİ)’lerin eğitim sistemi içerisinde nasıl ötekileştirildiği, dışarıda bırakıldığı ve madunlaştırıldığı üzerinde durulacaktır.

Summary

  • Education as a historical and socio-cultural power system ensures reproduction and sustainability of heteronormativity. It has a central function in pushing gender/sexual identities other that the hegemonic one, alternative sexualities and diff erent life styles aside of the society by marginalizing them. This article will focus on what kind of a role the school and educational processes play in social production of gendered bodies as from childhood by constructing a hierarchical diff erence model between sexes and sexual identities . It will also dwell on how Lesbian/Gay/Transgender/Intersex (LGBTI) people are otherized, excluded and how they are made into subordinated in education system.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Heterenormativite, Eğitim, LGBTİ, Cinsel kimlik, Cinsel yönelim, Beden
    EN: Heteronormativity, Education, LGBTI, Sexual/gender identity, Sexual orientation, Body