Yazar
Osman ÖZTÜRK
Dr., Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyesi

Yazar
Nilay ETİLER
Dr., Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu

Yazar
M. Murat CİVANER
Dr., Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu Üyesi

Özet

  • Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp uygulamaları, tanımlanmasında yer alan “geleneksel”, “tamamlayıcı”, “alternatif’’ ifadelerinden de anlaşılacağı gibi modern tıbbın yanında her zaman varlıklarını sürdüregelmişlerdir, ancak son yıllarda gerek dünyada gerekse Türkiye’de kullanım yaygınlıklarını arttırdıkları gözlenmekte ve modern tıpla GTAT arasındaki tartışma da kamuoyunun daha fazla ilgisini çekmektedir. Toplum ve Hekim Dergisi “Geleneksel Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları” dosyasıyla konu farklı yönleriyle ele alınmakta ve bu konuda süren tartışmalara katkıda bulunmak hedefl enmektedir. Anahtar sözcükler: geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp, modern tıp, Sağlık Bakanlığı

Summary

  • Traditional, Complementary and Alternative Medicine practices, as it is understood from the terms “traditional”, “complementary” and “alternative” that are used in its definition, have always existed along with modern medicine, however, in recent years, they are more commonly used both in the World and in Turkey and the controversy of modern medicine versus traditional, complementary and alternative medicine attracts more public attention. The Community and Physician Journal addresses the issue in its diff erent aspects through the special file “Traditional, Complementary and Alternative Medicine Practices” and aims to contribute to the debate on this issue.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp, modern tıp, Sağlık Bakanlığı
    EN: traditional, complementary and alternative medicine, modern medicine, Ministry of Health