Yazar
Nuran ELMACI
Prof. Dr., Sosyal Antropolog. Dicle Üniversitesi Halk Sağlığı AD Emekli Öğretim Üyesi

Özet

  • Geleneksel tedavi, halkın çeşitli nedenlerle doktora başvurmadığı veya doktordan beklediği sonucu alamadığı durumlarda, hastalıktan korunma, tanı ve tedavi amacıyla yaptıkları tüm uygulamaları içine alır. Geleneksel tıp yerel adetlere göre uygulanır. Bu nedenle dünya toplumlarında kültürlere göre farklılaşan pek çok geleneksel tedavi uygulamaları kaydedilmiştir. Geleneksel tıp tuhaf, acayip birçok inanç ve uygulamaların sıralaması değildir. Bir tıp teorisi niteliğinde organize olmuş bir sistemdir. Diğer bir anlatımla hastalıkların nedeni, tedavi ve korunma için yapılan tüm uygulamalar birbirini tamamlar ve destekler özelliktedir. Bu yazıda geleneksel tedavideki sağlık-hastalık anlayışı, geleneksel tedavi yöntemleri ve geleneksel tıbbın kullanılma nedenleri açıklanmaya çalışılacaktır. Ayrıca geleneksel tıbbın modern tıp uygulamaları ile ayrışan ve benzeşen yanlarına da yer verilecektir.

Summary

  • Traditional medicine encompasses all practices that people are engaged in cases where they do not apply to doctors for various reasons or what is delivered by doctors does not meet their expectations. Traditional medicine is practised according to local customs. Hence, a variety of traditional medicine practices were recorded in the world diff ering with respect to local cultures. Traditional medicine is not a list of practices that may seem odd or awkward. It is in fact an organized system attributable to a specific medical theory. In other words, all practices related to the causes of ill health, treatment and protection are complementary and mutually supportive. The present article tries to give an account of understanding of health and diseases in traditional medicine, associated methods, and reasons why traditional medicine is used. The article also goes over features that are similar and diff erent in traditional and modern medicine.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: geleneksel tedavi, geleneksel tedavi uygulamaları, modern tıp
    EN: traditional medicine, traditional medicine practices, modern medicine