Yazar
Bayazıt İLHAN
Uzm. Dr., Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Eski Başkanı

Özet

 • Türkiye’de 2003 yılından bu yana uygulanan sağlık politikaları Sağlıkta Dönüşüm Programı adıyla anılıyor. Bu program kapsamında yapılan düzenlemelerle sağlık hizmetlerinin finansmanından sunumuna, sağlık çalışanlarının eğitiminden çalışma biçimlerine, yurttaşların sağlık hizmeti alma alışkanlıklarına kadar pek çok başlıkta değişiklikler yaşanmıştır. Bu yazıda Sağlık Bakanlığı ve Hastanelerinde yaşanan dönüşüm ele alınmıştır.
  Geliş Tarihi : 17.10.2017
  Kabul Tarihi : 19.12.2017

Summary

 • Health politics that have been implemented in Turkey since 2003 are referred to as Health Transition Program. Regulations with this program changed many aspects of healthcare from finance to practice, from education of healthcare workers to their working conditions, and to healthcare usage habits of citizens. This article discusses the changes that happened in Ministry of Health and Ministry of Health Hospitals.
  Received : 17.10.2017
  Accepted : 19.12.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: sağlıkta dönüşüm programı, Sağlık Bakanlığı hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, şehir hastaneleri
  EN: health transition program, Ministry of Health hospitals, education and research hospitals, city hospitals

Geliş Tarihi / Received Date
 • 17.10.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 19.12.2017