Yazar
İskender SAYEK
Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD Emekli Öğretim Üyesi

Özet

 • Tıp eğitiminin temel amacı toplum sağlığının gelişmesini ve korunmasını sağlayan ve sağlık alanında değişim yapabilen “iyi hekim” yetiştirmektir. Türkiye’de son onbeş yılda tıp eğitimini etkileyen önemli sonuçlar ortaya çıkmıştır. Nüfus başına hekim sayısının düşük olduğu gerekçesiyle uygulanan sağlık politikalarında son on beş yılda öğrenci alan tıp fakültesi sayısı %114 artmış ve kontenjanlar da buna parallel biçimde %227 artmıştır. Öğretim üyesi sayısı buna gore daha düşük bir hızda gelişmiş ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 4.3’ten 5.6’ya yükselmiştir. Performansa dayalı ücretlendirme eğitim kurumlarında hizmetin öncelenmesine yol açmıştır. Aile hekimliğinin uygulanması tıp fakültelerinin birinci basamakta eğitim etkinliklerini kısıtlamıştır. Bu dönemde tıp eğitimin niteliğini iyileştirmeye yönelik çabalar tıp eğitimi programlarının akreditasyonuna yol açmış ve 9’u yeniden akreditasyn olmak üzere 30 program değerlendirmeden geçerek akredite edilmiştir. Önerilerimiz yeni tıp fakültesi açılmaması, öğrenci kontenjanlarının düşürülmesi, performansa dayalı ücretlendirmenin yerine eğitim kurumlarında eğitimi önceleyecek önlemler alınarak öğretim üyelerinin özlük haklarının iyileştirilmesi, toplum içinde eğitim olanaklarının arttırılması, nitelik iyileştirme çalışmalarının sürdürülerek yaygınlaştırılması ve kurum ve kuruluşlar arası işbirliği ve eşgüdüm arttırılarak tıp eğitimine yönelik planlamaların yapılmasıdır.
  Geliş Tarihi : 06.11.2017
  Kabul Tarihi : 23.12.2017

Summary

 • The aim of medical education is to educate “good” doctors to promote health and improve the health of the community and be competent to change health policies needed to meet the health requirements. There has been significant outcomes which has eff ected the medical education in Turkey within the last fifteen years with changes in health policies. During this period the number of medical schools increased by 114% and the number of students admitted to medical schools by 227%. The number of educators as well increased in this period but this was below the pace of the increase in number of students. Paying the educators with “fee per performance” have led to a shift of priority from education to service. The eff orts of quality improvement in medical education have led to the process of accreditation of medical education programs and 30 programs have accredited within this period. Our recommendations are as follows: the number of medical schools should not be increased with a decrease in the number of students admitted to medical schools, payment policies to educators should be re-evaluated and improved with promotion of education, policies to increase education in the community should be evaluated, the eff orts of quality improvement should be supported and disseminated and the last but not the least co-ordination between all stakeholders should be established in planning and implementation of policies related to medical education.
  Received : 06.11.2017
  Accepted : 23.12.2017

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: Tıp fakülte sayıları, öğrenci kontenjanları, sağlık politikalrı, akreditatsyon
  EN: number of medical schools, student admission quotas, health policies, accreditation

Geliş Tarihi / Received Date
 • 06.11.2017

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 23.12.2017