Yazar
Aslı KAYHAN
Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

Özet

 • Ayrımcılık, toplumsal eşitsizliklerin bir sonucu olan bir olgudur. Kavram olarak ilk kez modern hukuk sistemlerinin içindeki eşitlik tartışmalarında kullanılır. Modern dünyanın adalet, eşitlik ve hukuk kavramlarıyla ilgili olan ayrımcılık, Fransız Devrimi sonrasında sosyal bilimlerin de konusu olur. Ayrımcılık, gündelik yaşamın içinde, çok boyutlu, çok katmanlı bir toplumsal gerçeklik olarak, son kertede insan ilişkilerinde ortaya çıkar. Ayrımcılık, kapitalist modern toplumların sömürü ilişkilerini sürdürmek için devletin ideolojik aygıtları tarafından üretilir ve yaygınlaştırılırlar. Bir davranış kalıbı olarak sahip olduğu zihinsel arka planının da ideolojilerle ilişkisi vardır. Toplumsal eşitsizlikler tarihinin her döneminde farklı biçimlerde yeniden üretilen ırkçılık, toplumsal cinsiyet ilişkileri ve din, ayrımcılığın en karmaşık ve güçlü türleridir. Bütün ayrımcılıklar birbirlerini besler ve belirler, zaman zaman yer değiştirir ya da birbirlerinin yerine ikâme edilirler. Ayrımcılığı, ancak tarihsel ve toplumsal koşullar içinde incelemek en geniş çerçevede kavrama ve tartışma olanağı sağlar.
  Geliş Tarihi : 01.02.2018
  Kabul Tarihi : 28.02.2018

Summary

 • “Discrimination is a phenomenon that is a result of social inequalities. As a concept, it is used for the first time inequality debates within modern legal systems. Discrimination concerning the concepts of justice, equality and law in the modern world is also the subject of social sciences after the French Revolution. Discrimination occurs in everyday life, as a multidimensional, multi-layered social reality, in human relations in the last row. Discrimination is produced and disseminated by the ideological apparatus of the state in order to maintain the exploitation relations of capitalist modern societies. The psychological background that he has a behaviour pattern is also related to ideologies. Social inequalities are the most complex and powerful forms of racism, gender relations and religion, discrimination that are reproduced in diff erent forms in all periods of history. All discriminations feed and determine each other, change from time to time, or substitute each other’s place. Examination of discrimination only in historical and social conditions gives the opportunity to grasp and discuss in the broadest frame.
  Received : 01.02.2018
  Accepted : 28.02.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: ayrımcılık, ırkçılık, din
  EN: discrimination, racism, religious

Geliş Tarihi / Received Date
 • 01.02.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 28.02.2018