Yazar
Burhanettin KAYA
Doç. Dr., Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Özet

 • Bu yazıda, çağdaş psikiyatri uygulamalarının egemen olduğu günümüz Türkiye’sinde, AKP iktidarının hayatın her alanını biçimleyen ve örseleyen politikalarının uzantısında, dinsel ideolojinin psikiyatriyi hem uygulama hem de araştırma bağlamında nasıl etkilediği ele alınacaktır. “Dindar psikiyatri neler yapıyor?” sorusu bir tarafta dururken, diğer tarafta dindar hastalara yönelik yapılmak istenen ruhsal müdahalelerin nasıl bir zihinsel altyapı oluşturularak kurgulandığını ve bir uygulamaya geçirilmeye çalışıldığını, alanda yapılan bazı araştırmalar incelenerek gözden geçirilecektir. Özellikle son 15 yıla damgasını vuran, mesleki sınır ihlâllerine yol açan; “psikiyatride dinselleşme eğilimine”, kapitalizmin ve ülkeyi kaplayan travmaların yarattığı karamsarlığın, mutsuzluğun giderilmesinde dinin bir seçenek olarak gelişimine; hem devletin dinsel ideolojiyi sağlık sistemine uyarlama uğraşısına (din psikologları-imamlar), popülerleşmesine ve uzak doğu mistisizmini barındıran “terapi” adı verilen çeşitli uygulamaların yaygınlaşmasına, hem de çağdaş psikiyatri ve psikoterapi uygulamalarına bile bazı dinsel öğelerin yerleşmesiyle oluşan eksen kaymasına değinilecektir.
  Geliş Tarihi : 27.02.2018
  Kabul Tarihi : 25.03.2018

Summary

 • In this paper, the issue of how the religious ideology eff ects psychiatry in Turkey where modern psychiatry dominates , in relation to practice and research will be discussed and this will be done in the context of AKP’s ruling policy which both designs and also traumatizes almost every aspect of life. Keeping the question of what religious psychiatry actual does in mind, how psychiatric treatments for religionist patients are made up and put into practice under the infl uence of some sort of intellectual background, will be reviewed in light of the literature including research on this topic. The religionization of psychiatry which is part of the a generalized trend of the last 15 years and results in the violation of professional boundaries, the emergence of religion as a healer for the pessimism and unhappiness which are created by capitalism and the never-ending traumas in the country will all be discussed. Also, the paper will focus on the eff orts of the state to popularize and adapt religious ideology to health care (religion psychologists and imams) resulting both in the proliferation of therapies involving a far-east mysticism and also the implementation of religious elements even in modern psychiatry and psychotherapy practice.
  Received : 27.02.2018
  Accepted : 25.03.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: psikiyatri, psikoloji, psikoterapi, sağlık, din, muhafazakârlık
  EN: psychiatry, psychology, psychotherapy, health, religion, conservatism

Geliş Tarihi / Received Date
 • 27.02.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 25.03.2018