Yazar
Lülüfer KÖRÜKMEZ KAYA
Dr., Sosyoloji, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İzmir Dayanışma Akademisi

Özet

 • Bu makale, vatandaşlığın geçirdiği dönüşümü göç bağlamında ele almaktadır. (Ulus)-devletlerin, vatandaşlığın dışlayıcı bir mekanizma olması varsayımıyla çelişen ve vatandaşlığın esnemesi olarak tarif edilebilir yeni statüleri ve hakları irdelemektedir: Çift vatandaşlık, ikamete bağlı haklar ve düzensiz göçmenlerin hakları. Söz konusu örnekler, vatandaş olanlar ve olmayanlar arasında yaptığı ayrımın giderek bulanıklaştığına dayanak olarak gösterilmektedir. Yeni ortaya çıkan statüler ve hakların genişlemesi, ulus-üstü vatandaşlık, çoklu vatandaşlık, ulus-ötesi vatandaşlık gibi terimleri ve tartışmaları doğurmuş olmakla birlikte, dışlayıcı vatandaşlık rejimini mümkün kılan sınırlar varlığını korumaktadır. Dolayısıyla, (ulus)-devletin tamamen vatandaşlık rejimi üstündeki denetimini kaybettiğini iddia etmek mümkün değildir.
  Geliş Tarihi : 15.05.2018
  Kabul Tarihi : 29.06.2018

Summary

 • This article discusses the transition of citizenship in context of migration. It examines the new statuses and rights that challenge the assumption of citizenship as an exclusive mechanism and that can be described as expansion of citizenship: dual citizenship, denizenship and rights of irregular migrants which are shown as examples of blurring lines between citizens and non-citizens. While, emerging statuses and expansion of rights have generated the discussions and conceptions such as postnational citizenship, multiple citizenship, and transnational citizenship, the borders which makes exclusivist citizenship possible are still existed. Thereby, it is not possible to claim that the (nation)-state has lost the all control over the citizenship regime.
  Received : 15.05.2018
  Accepted : 29.06.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: vatandaşlık, göç, haklar
  EN: citizenship, migration, rights

Geliş Tarihi / Received Date
 • 15.05.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 29.06.2018