Yazar
Hanifi KURT
Dr., Gazetecilik, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İzmir Dayanışma Akademisi

Özet

 • Medya, insanlara yaşam ve davranış biçimlerini belirlerken kullanabilecekleri bir dizi imaj, düşünce ve değerlendirme sunar. Medya üzerinden dolaşıma giren her mesaj, görsel veya temsilin insanların yargıları, tutumları ve davranışları üzerinde belirli oranda etkide bulunduğu varsayılır. Bu varsayımdan hareketle, göçmenleri konu alan medyadaki temsil, tasarım veya söylemlerin de göçmenlere ilişkin toplumsal yargılar, tutumlar, davranışlar üzerinde bir etkisi olduğu kabul edilir. Genel olarak göçmenler ile egemen medyaya ilişkisinden hareket eden bu metin, Türkiye’deki medyadan yansıyan Suriyeli göçmenlerin sunum tarzlarına ilişkin bir değerlendirmeye girişmektedir.
  Geliş Tarihi : 29.03.2018
  Kabul Tarihi : 09.05.2018

Summary

 • The media off ers a range of images, thoughts and assessments that people can use to determine their lifestyle and behavior. It is assumed that each message, visual or representative which is circulated through the media, has a certain infl uence on the judgments, attitudes and behaviors of people. With this assumption, it is considered that the representation, design or discourse which is related or about immigrants in the media, is an infl uence on the social judgments, attitudes and behaviors. This article that is generally moving on the dominant media relations with immigrants, aims to evaluate the presentation style of Syrian immigrants that are refl ected in the media in Turkey.
  Received : 29.03.2018
  Accepted : 09.05.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: medya, göçmenler temsilleri, Suriyeli göçmenler
  EN: media, representations of immigrants, Syrian immigrants

Geliş Tarihi / Received Date
 • 29.03.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 09.05.2018