Yazar
Melda YAMAN
Doç. Dr., İzmir Dayanışma Akademisi

Özet

 • Suriyeli mülteciler diğer göçmenler gibi Türkiye işçi sınıfının alt katmanlarını oluştururlar. Çeşitli araştırmaların da gösterdiği gibi, başta inşaat sektörü, tekstil imalatı ve tarım olmak üzere emek yoğun sektörlerde düşük ücretlerle, kayıt dışı çalışmaktadırlar. Suriye’de işgücüne katılmamış binlerce kadın da Türkiye’de ücretli bir işte çalışma zorunda kalmıştır. Suriyeli mülteci kadınlar çok daha kötü şartlarda çok daha ucuza çalıştırılmaktadır. Çünkü kadın olmalarının yanı sıra bir de “göçmen” kadın oldukları için çok katmanlı sömürüye maruz kalmakta, cisel şiddete ve tacize açık hâle gelmektedirler. Bununla birlikte kadınların emek süreçleri ücretli çalışmayla sınırlı değildir; kadınlar hane içinde ücretsiz bir emek etkinliği içerisindedirler. Bu çalışmada, Suriyeli mülteci kadınların istihdama katılma koşulları, hane içindeki bakım yükü çerçevesinde ele alınacaktır.
  Geliş Tarihi : 28.03.2018
  Kabul Tarihi : 12.05.2018

Summary

 • Syrian refugees, like other immigrants, constitute the lower strata of the working class in Turkey. As shown by the various research, they work informally in the labour intensive industries including agriculture, construction sector and textile manufacturing, with low wages. Thousands of Syrian women who had never participated in the labour force in Syria, have also been forced to seek employment in Turkey. Syrian women work particularly in textile manufacturing, with much lower wages. Because they are women and they are “immigrant” women, they have been exposed multi-layered exploitation and opened to sexual harassment. However, the labour processes of women are not limited to paid work; women are doing unpaid work in the houses. In this study, the conditions for Syrian refugee women’s participation in the labour force will be examined in the frame of their care responsibilities and housework load.
  Received : 28.03.2018
  Accepted : 12.05.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: Suriyeli işçiler, Suriyeli kadın işçiler, kadın emeği, karşılıksız emek
  EN: Syrianworkers, Syrianfemaleworkers, femalelabour, unpaidwork

Geliş Tarihi / Received Date
 • 28.03.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 12.05.2018