Yazar
Onur HAMZAOĞLU
Prof. Dr., Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA)

Özet

 • Genel bütçe, içeriği (gelir kaynakları ve harcama alanları) ile kapitalist bir ülkede sınıf mücadelesinin durumunu gösterir. Örneğin ülkemizde, 2019 yılı için hazırlanmış olan merkezi yönetim bütçesinde de gelirlerin yaklaşık yüzde 64’ünün maaş ile ücretlerden alınan gelir vergisi ve dolaylı vergilerden karşılanması hedefl endiği görülmektedir. Bu durum, günümüz Türkiye’sindeki sınıf mücadelesinde genel olarak patronların hâkimiyetini ortaya koymaktadır. Kurumlar vergisi adı ile tanımlanan ve şirketlerin kârlarından alınan verginin payı, AKP hükûmetlerinden önce yüzde 46 iken, günümüzde yüzde 20’ye düşürülmüştür. Öyle ki kesinleşmiş hesaplara göre, 2017 yılında gelir ve kazançlardan alınan toplam verginin ancak yüzde 33’ü kurumlar vergisi ile elde edilebilmiştir. Sağlık Bakanlığı’na ayrılan pay 2019 yılı bütçesinin yüzde beşi kadardır. Buna göre, devletin, 2019 yılında merkezi bütçeden doğrudan sağlık hizmeti için kişi başına yaklaşık 260 TL harcamayı hedefl ediği görülmektedir.
  Geliş Tarihi : 15.11.2018
  Kabul Tarihi : 21.12.2018

Summary

 • With its composition (sources of revenue and expenditure items), general budget refl ects the state in class struggle in any given country. In Turkey, for example, the central government budget for the year 2019 targets to collect about 64 per cent of budget revenues from wages, salaries and indirect taxes. This fact reveals the hegemony of bosses in overall in class struggle. While corporate tax collected from profits of private companies accounted for 46 per cent of budget before the AKP governments, now it is around 20 per cent. It is such that according to final accounts only 33 per cent of total tax revenue over income and earnings could be collected as corporate tax. The budget share of the Ministry of Health for the year 2019 is around 5 per cent. This means that in the year 2019 the state will be spending from central budget 260 TL per citizen as direct health services.
  Received : 15.11.2018
  Accepted : 21.12.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: genel bütçe, bütçe 2019, Sağlık Bakanlığı bütçesi, SGK, sağlık hizmeti harcaması
  EN: general budget, budget 2019, Ministry of Health budget, SGK, spending in health services

Geliş Tarihi / Received Date
 • 15.11.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 21.12.2018