Yazar
Ayşecan TERZİOĞLU
Dr., Sabancı Üniversitesi, Kültürel Çalışmalar Programı, Öğretim Üyesi

Özet

 • Bu makale Türkiye’deki tarihi ve güncel toplumsal ve politik dinamiklerin kadınların sigara içmesi konusunda oluşan cinsiyetçi söylemleri nasıl şekillendirdiğini incelemeyi ve sigara içen kadınların da bu söylemlere karşı nasıl müzakere alanları açtığını göstermeyi amaçlamaktadır. Bu makalenin dayandığı tanımlayıcı araştırma sigara içen ya da içmeyi yakın zamanda bırakmış kadınlarla yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmeler üzerinden bu söylemlerin nasıl müzakere edildiğini irdelemektedir. Çalışma, tanımlayıcı tipte bir araştırma olup, veriler derinlemesine görüşme ile toplanmıştır.Bu makale tütün kontrolü politikalarını şekillendiren sağlık uzmanlarının ve hastalarıyla sigara içme ve bırakma konusunda konuşan doktorların sigara içmenin toplumsal ve politik işlevleri konusunda farkındalık kazanarak, interdisipliner bir bakış açısına sahip olmasını hedefl emektedir.
  Geliş Tarihi : 03.10.2018
  Kabul Tarihi : 15.12.2018

Summary

 • This article aims at pointing out how the historical and current social and political dynamics shape the sexist discourses on women’s smoking and how the women who smoke negotiate with these discourses in Turkey. The article is based on a descriptive research, which consists semistructured interviews with women who smoke or who recently quitted smoking, in order to explore how they negotiate with these discourses. Th study is a descriptive one, which consists of the data collected through qualitative research methods. The article also intends to provide an awareness on the psychological and social functions of smoking, and interdisciplinary perspective for the health specialists who shape the tobacco control policies and doctors who talk with their patients about smoking and quitting.
  Received : 03.10.2018
  Accepted : 15.12.2018

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: tütün kontrolü, sigara içmek, toplumsal cinsiyet, biyoiktidar, sağlık kavramları
  EN: tobacco control, smoking, gender, biopower, conceptions of health

Geliş Tarihi / Received Date
 • 03.10.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 15.12.2018