Yazar
Bayazıt İLHAN
TTB Merkez Konseyi 2014-2016 dönemi başkanı (ORCID No: 0000-0001-5503-2075)

YazarÖzet

 • Türk Tabipleri Birliği (TTB) ekonomik kaynakları, yönetimi ve denetimi yönünden hekimlerin örgütüdür. TTB bir yandan hekimliğin evrensel ilkeler doğrultusunda uygulanıp geliştirilmesi için çalışırken bir yandan da çağdaş bir ulusal tabip birliği olmanın gereği olarak kurumsal bağımsızlığa önem vermektedir. Hekim meslek örgütünün bağımsızlığının hekim bağımsızlığı ile yakından ilişkili olduğu açıktır. Bu yazıda TTB’nin tarihi boyunca kurumsal bağımsızlığı için yürüttüğü çabalar ve karşılaştığı zorluklar ele alınmıştır.
  Geliş Tarihi : 08.02.2019
  Kabul Tarihi: 10.02.2019

Summary

 • Turkish Medical Association (TMA) is an institution of physicians with respect to financial resources, administration and inspection. TMA pays attention to institutional independence as a contemporary national medical association while working for practicing and development of medicine in accordance with universal principals. It is clear that autonomy of the medical association is closely related to autonomy of the medical profession. In this article eff orts of TMA on institutional independence and faced diff iculties are discussed throughout its history.
  Received : 08.02.2019
  Accepted : 10.02.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: hekim bağımsızlığı, meslek örgütü, Türk Tabipleri Birliği
  EN: medical autonomy, professional institution, Turkish Medical Association

Geliş Tarihi / Received Date
 • 08.02.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 10.02.2019