Yazar
Necdet İPEKYÜZ
Dr., HDP Milletvekili, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi (ORCID No: 0000-0003-4640-9736)

Özet

 • Bu yazıda Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin Genel Kurul’da görüşülmesi ve yürürlüğe girmesi sürecine ilişkin izlenimlere yer verilmiştir. Yazı, Türk Tabipleri Birliği’nin bu konudaki görüşleri çerçevesinde, süreç boyunca yaşanan usulsüzlükler ve AKP’nin sağlık politikaları konusundaki genel tutumunu değerlendirmektedir. Bu temelde katılımcı demokrasinin desteklenmesi ve halk, sivil toplum ve seçilmişlerin ortaklaşa hareket etme gücünün artırılması gerekliliği tartışılmaktadır.
  Geliş Tarihi : 30.01.2019
  Kabul Tarihi : 07.02.2019

Summary

 • This article refl ects impressions from the process of parliamentary debates on the adoption of the Law Amending Some Legislation and Law Decrees Related to Health and its taking eff ect. Within the framework of the opinion of Turkish Medical Association on this issue, the article addresses infractions taking place in the process and the overall attitude of AKP in relation to health policies. In this context the article discusses the need to support participatory democracy and to enhance the power of people, civil society and elected representatives to act jointly.
  Received : 30.01.2019
  Accepted : 07.02.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: Kanun Hükmünde Kararname, Türk Tabipleri Birliği, sağlık politikaları, AKP
  EN: Decree in Force of Law, Turkish Medical Association, health policies, AKP

Geliş Tarihi / Received Date
 • 30.01.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 07.02.2019