Yazar
Ali ŞEKER
Dr., CHP İstanbul Milletvekili; TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi (ORCID No: 0000-0003-4985-996X)

Özet

 • 30 Ekim 2018 tarihinde AKP’li milletvekillerince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” sunuldu. Kamuoyuna “sağlıkta şiddeti önleme yasası” adıyla duyurulan teklif, hekimler ve hekim adayları için getirdiği çalışma hakkının gaspı yanında, meslek örgütleri olan Türk Tabipler Birliği (TTB), Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) ve Türkiye Eczacılar Birliği’nin (TEB) denetim ve düzenleme yetkilerini ortadan kaldıran, şehir hastaneleri yüklenicilerine damga vergisi muafiyeti getiren, bakkalların ve tekel bayilerinin kapanmalarına yol açacak çok ağır cezalar içeren bir torba kanun teklifiydi. Kısıtlayıcı hükümleri başta olmak üzere, çeşitli yönleri ile yoğun tartışmalara yol açan teklif, gerek Meclis çatısı altında muhalefet partilerince, gerekse de kamuoyunca sergilenen karşı çıkış ve itirazlar neticesinde, içeriğinde çeşitli değişikliklere gidilerek 15/11/2018 tarihinde 7151 Kanun sayısı ile yasalaştı. Ancak yasalaşan hâli ile de yasa halk sağlığını ve toplumsal uzlaşıyı zedeleyecek düzenlemelere sahiptir. Özellikle Kanun’un 5. maddesi, hekimler üzerinde bir nevi “Demokles’in kılıcı” işlevi görecek ve muhâlif görüşleri cezalandırma aracı olarak kullanılacak içerikte bir düzenlemedir. Ayrıca, TTB’nin mesleki dayanışma görevi doğrultusunda yasaya yaklaşıldığında da, TTB’nin üyeleri ile olan organik bağını koparmayı hedefl eyen maddelerinin hem hekimler hem de sağlık hizmetinin temel yararlanıcıları olan vatandaşlar açısından ciddi sakıncalar doğuracağı da açıktır. Bu yazı, söz konusu teklifin sağlık sistemi, hekimlik mesleği ve meslek örgütlerini kapsayan yönlerini incelemek üzere kaleme alınmıştır.
  Geliş Tarihi : 07.02.2019
  Kabul Tarihi : 13.02.2019

Summary

 • On 30 October 2018 AKP deputies submitted a draft bill to the Grand National Assembly (TBMM) on “Amendment of Some Laws and Law Decrees Related to Health.” While the proposal was presented to the public as “legislation to prevent violence in healthcare”, it actually intended to deny the right to work to some doctors and candidate doctors. It was an omnibus draft bill abolishing supervisory and regulatory powers of the Turkish Medical Association (TTB), Turkish Dentists Association (TDB) and Turkish Association of Pharmacists; granting stamp duty exemption to contractors of city hospitals and envisaging heavy penalties that could lead to the closure of groceries and kiosks. With its extremely restrictive provisions, the bill was hotly debated and as a result of strong opposition both in the parliament and public opinion some modifications were made before it was adopted on 15 November 2018 as Law No. 7151. However, in its final form too, the legislation still embodies provisions that will harm public health and social reconciliation. Article 5 in the law in particular will work as the “sword of Damocles” over doctors and can be easily used to punish opposing opinions Furthermore, when considered with respect to the professional solidarity mandate of the TTB it is clear that articles targeting organic ties between the TTB and its members will be to the detriment of both doctors and citizens as main beneficiaries of healthcare services. The present article examines the draft bill mentioned with respect to its implications on the health system, profession of medicine and professional organizations.
  Received : 07.02.2019
  Accepted : 13.02.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: hekim, Türk Tabipleri Birliği, Kanun Hükmünde Kararname
  EN: doctor, Turkish Medical Association , Government Decree in Force of Law

Geliş Tarihi / Received Date
 • 07.02.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 13.02.2019