Yazar
Bülent ŞIK
Dr. Gıda Mühendisi, Antalya Dayanışma Akademisi (ANDA) (Orcid No: 0000-0002-0227-4713)

Yazar
Onur HAMZAOĞLU
Prof. Dr., Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) (ORCID No: 0000-0003-2259-5183)

Özet

  • Gıda güvencesi ve güvenliği yıllardır uygulanan neoliberal politikalardan büyük zararlar gördü. Savaşlar, çatışmalar, iklim krizi, kimyasal kirlilik ve biyoçeşitlilik kaybı gibi giderek yaygınlaşan sorunlar nedeniyle bu zararların daha da derinleşeceği bir süreçteyiz. Bu yıkıcı sürece engel olabilmenin temel yolu ise yaşamın öznesinin insan ve elbette bütün bileşenleri ile doğa olduğu bir toplumsal yaşantıyı inşa edebilmekten geçmektedir. Toplum ve Hekim Dergisi’nin “Gıda ve Sağlık” üst başlığı altındaki bu sayısında tarım, gıda, beslenme ve sağlık konuları arasındaki ilişkiler tarihi süreklilikleri içinde, iktisadi ve toplumsal ilişkileri ön plana çıkaran, kamusal ve mümkün çözümlere işaret eden bir yaklaşımla ele alınmaya çalışılmıştır.

Summary

  • Food security and safety have suff ered much from neoliberal policies pursued for years now. We are now in a process of even deepening harms as a result of the spread of such problems as wars, armed confl icts, climate crisis, chemical pollution and loss of biodiversity. The way to prevent this devastating process is to build a social life where the agent of life is the human being and of course the nature with all its components. In this issue of the journal Community and Physician and under the main heading “Food and Health”, interrelations between issues of agriculture, food, nutrition and health are addressed in their historical continuity, through an approach that brings economic and social relations to the fore and points out to possible solutions of public nature.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: gıda güvenliği, gıda güvencesi, müşterekler, toksisite
    EN: food, health, food safety, food security, commons, toxicity