Yazar
Tülay EKİCİ
Avukat, (ORCID No: 0000-0002-8936-3902)

Özet

 • Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO), çok genel anlamıyla bütün dünyada “gen teknolojisi kullanılarak doğal yollardan elde edilmesi mümkün olmayan ve yeni ve farklı özellikler kazandırılmış organizmalar” olarak tanımlanmaktadır. GDO’lu ürün, ürünün DNA’sı (genetik materyali) doğal olmayan bir biçimde değiştirilen ürün anlamı da taşımaktadır. GDO ve ürünlerinin hayatımıza girişiyle birlikte, bilimsel olarak da içinde birçok bilinmezliği barındıran bu tür ürünlerin ülkeye girişi, ihracatı ve tüketiciye ulaştırılması konusunda hukuksal bir takım düzenlemeler yapılma gereği doğmuştur. Bu çalışmada, gıda güvenliği kavramının ve GDO’lu ürünlerin beslenme ve sağlık hakkıyla ilişkisi üzerinde durulacak, bu konudaki mevzuat, yargı kararları ve kamu kurumlarının rolü tartışılacak, konuya ilişkin öneriler sunulacaktır.
  Geliş Tarihi : 02.05.2019
  Kabul Tarihi : 21.06.2019

Summary

 • Genetically modified organisms (GMOs) are defined as “organisms in which the genetic material has been altered using gene technology in a way that does not occur naturally and give them new and diff erent charakteristics”. Genetically modified products are products with unnaturally changed DNA (genetical material). The increased use of GMOs and products, resulted in the need of new legal legislations about their import, export and customer delivery. The concept of food security and genetically modified products are emphasized in this research in relation with nutrition and right to health. Legistations, judicial decisions and the role of public institutions in this issue are discussed and suggestions will be presented.
  Received : 02.05.2019
  Accepted : 21.06.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: gıda güvenliği, sağlık ve beslenme hakkı, GDO’lu ürünler, mevzuat, yargı kararları
  EN: food safety, right to health and nutrition, GMO products, legislation, judicial decisions

Geliş Tarihi / Received Date
 • 02.05.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 21.06.2019