Yazar
Bülent ŞIK
Dr. Gıda Mühendisi, Antalya Dayanışma akademisi (ANDA) (ORCID No: 0000-0003-2937-8974)

Özet

 • Bu makalede iklim krizinin gıda üretimi üzerindeki olası etkileri ele alınmıştır. İklim krizi gıda güvencesi ve güvenliği için yakın gelecekteki en önemli tehdit olarak görülebilir. Yüksek sıcaklıklar, aşırı hava koşulları, kuraklık, artan karbondioksit seviyeleri ve deniz seviyesinin yükselmesi başta olmak üzere iklim krizinin olumsuz etkileri üretilen gıda maddelerinin ve gıdalardaki besleyici öğelerin miktarını azaltma tehdidi oluşturmaktadır. Ayrıca, temiz ve tatlı su temini gıda üretimi için çok önemlidir, ancak iklim krizinin hidrolojik döngünün tüm yönlerini etkileyeceği öngörülmektedir. Kuraklık, kimyasal kirlilik ve kötü yönetişim gibi sularla ilgili çok önemli küresel sorunlar vardır. Bir makalede bu sorunların tamamına değinmek imkânsızdır. Bu makalede ülkemizdeki kimyasal kirlilik sorunu ele alınmıştır. Su kirliliği Türkiye genelinde önemli bir sorundur, ancak su kalitesi ile ilgili bilgi oldukça sınırlıdır. Düzenli ve kapsamlı izleme çalışmaları yapılmamaktadır. Bu yazıda, Türkiye’deki su kirliliği ve izleme çalışmalarına kısaca değinilmiştir.
  Geliş Tarihi : 11.03.2019
  Kabul Tarihi : 18.07.2019

Summary

 • In this article, the possible eff ects of climate crisis on food production are discussed. Climate crisis is expected to be the most important threat to food security and safety in the near future. The adverse eff ects of climate crisis, such as higher temperature, extreme weather conditions, drought, increasing levels of carbon dioxide and sea level rise threaten to decrease the amount of produced food and nutrients in food. And also, clean and fresh water is very important for food production but the climate crisis is projected to aff ect all aspects of the hydrological cycle. There are very important global problems related to water such as drought, chemical pollution and poor governence. It is impossible to discuss all of these problems in one article. In this article, the chemical pollution problem in Turkey is discussed. Water pollution is a significant problem across Turkey but knowledge about the quality of water is fairly limited. Regular and comprehensive monitoring studies are not performed. In this article, water pollution and monitoring studies in Turkey are discussed briefly.
  Received : 11.03.2019
  Accepted : 18.07.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: iklim krizi, gıda güvencesi, gıda güvenliği, su kirliliği
  EN: climate crisis, food security, food safety, water pollution

Geliş Tarihi / Received Date
 • 11.03.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 18.07.2019