Özet

  • Bu yazıda Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından 3 Ocak 2020 günü kamuoyu ile paylaşılan ve 2019 yılında Türkiye’de sağlık ortamının genel durumuna ilişkin bilgiler paylaşılan metne yer verilmektedir. Sağlık Bakanlığı (SB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından 2 Ocak 2020 tarihine kadar yayımlanmış en son veriler dikkate alınarak hazırlanan raporda, “Türkiye’de Toplumsal Sağlık Düzeyi ve Sağlıkta Eşitsizlikler”, Türkiye’de Tıp Fakülteleri, Tıp Eğitimi ve Hekim Göçü”, “Sağlık Güvencesi Kapsamı ve Sağlık Sigortası Primi”, Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı”, “Bulaşıcı Hastalıklar”, “Çalışma Koşulları ve Özlük Hakları”, “Sağlıkta Şiddet”, “Şehir Hastaneleri” ve “Sağlık Bakanlığı” başlıkları ele alınmaktadır. Anahtar sözcükler: Türkiye, sağlık, Türk

Summary

  • This article is about the document made public by the Central Council of Turkish Medical Association on 3 January 2020 that shares information about the overall environment of health in Turkey. The report was prepared on the basis of most recent data made available as of 2 January 2020 by the Ministry of Health (MoH), Turkish Statistical Institute, (TÜİK), Social Security Agency, World Health Organization (WHO), Higher Education Board (YÖK) and the Association for the Evaluation and Accreditation of Medical Education (TEPDAD). The report addresses relevant issues under various headings including “State of Public Health and Health Inequalities in Turkey”, Medical Schools in Turkey, Medical Education and Physician Drain”, “Scope of Health Insurance and Insurance Contributions”, “Funding of Health Services”, “Contagious Diseases”, “Working Conditions and Rights of Employees”, “Violence in Health”, “City Hospitals” and “Ministry of Health”.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Türkiye, sağlık, Türk Tabipleri Birliği
    EN: Turkey, health, Turkish Medical Association

Geliş Tarihi / Received Date
  • 03.01.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 08.02.2020