Yazar
Aslıhan AYKAÇ
Prof. Dr., Ege Üniversitesi İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü (ORCID No: 0000-0002-8975-3441)

Özet

  • Bu çalışmanın amacı toplumsal dışlama kavramını sosyolojik bir çerçeve içinde değerlendirerek Türkiye’de gözlemlenen toplumsal dışlama süreçlerini analiz etmektir. Bu amaca yönelik olarak öncelikle toplumsal dışlama kavramsal olarak tanımlanacak ve dışlama pratiklerinin toplumun hangi kesimlerini hedef aldığı ortaya konacaktır. İkinci olarak Türkiye’de toplumsal dışlamanın hangi biçimlerde ortaya çıktığı ve kimleri hedef aldığı irdelenecektir. Çalışmanın temel savı, Türkiye’de kentleşme dinamikleri, demografik dönüşümler ve buna karşılık patrimonyal siyasetin hâkimiyetinin toplumsal dışlamayı yoğunlaştırdığıdır. Çalışmanın son başlığı toplumsal dışlamaya karşılık içerici yaklaşımlar üzerinde duracaktır. Bu bölümde çalışmanın ikinci temel savı, kurumsal yaklaşımlar, sivil toplum çabaları ve geleneksel dayanışma mekanizmalarının kısıtları göz önüne alındığında yerel düzeyde ortaya çıkan dayanışma ağlarının toplumsal dışlamaya karşı etkin bir açılım potansiyeli taşıdığıdır.

Summary

  • The objective of this research is to frame social exclusion sociologically in order to analyze social exclusion processes observed in Turkey. The first task is to conceptualize social exclusion, define the ways in which it takes place and the parties targeted by exclusionary practices. The article will focus on the Turkish context next, in terms of exclusionary practices observed and the vulnerable groups systematically targeted by such practices. The main argument of this study is that the particular way in which urbanization took place in turkey, demographic transitions and the predominant patrimonialism in politics intensify the impact of social exclusion. The final section of the article will focus on mechanisms of social inclusion to reverse the impact of social exclusion. The second major argument proposed in this research is that the existing limitations of the institutional approach, non-governmental organizations and traditional solidarity mechanisms underline the potential carried by the locally emerging solidarity networks.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • EN: social exclusion, vulnerable groups, social inclusion, solidarity networks
    TR: toplumsal dışlama, dezavantajlı gruplar, sosyal içerme, dayanışma ağları

Geliş Tarihi / Received Date
  • 29.05.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 09.07.2019