Yazar
Saliha ÖZPINAR
Doç. Dr., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD (ORCID No: 0000-0002-9860-996X )

Özet

  • Kadınlara karşı yapılan cinsiyet temelli ayrımcılık önemli bir insan hakları ihlalidir ve kadınların erkekler ile eşit ülkenin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel hayata katılımını engellemektedir. Cinsiyet temelli eşitsizlik, toplumsal eşitsizliğin en yaygın şeklidir. Bunun nedeni, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, sınıf, kast, ırk ve etnisite gibi tüm diğer biçimlerle de birlikte var olmasıdır. Biyolojik farklılıklar nedeni ile üreme sağlığı sorunları ile ilgili olarak kadın ve erkekler arasındaki eşitsizlikler doğumdan ölüme kadar kadınların aleyhine sürerken; sağlığın önemli sosyal belirleyicilerinden olan gelir- sınıf etkilerinin bir sonucu olarak da kadının sağlık hakkından yaşam hakkına kadar geniş bir perspektifte kadın yaşamını negatif olarak etkilemektedir. Bununla birlikte “toplumsal cinsiyet ayrımcılığı” özellikle kadın sağlığı boyutu ile özelde kadın sağlığını genelde toplum sağlığını etkileyen önemli bir faktördür. Bu yazıda kadınlarda cinsiyet temelli ayrımcılık birleşenleri ve kadın sağlığı üzerine etkileri değerlendirilmektedir.

Summary

  • Gender-based discrimination against women is a major human rights violation and hinders women’s participation in the political, social, economic and cultural life as well as with men. Gender-based inequality is the most common form of social inequality. This is because gender inequality exists together with all other forms such as class, caste, race and ethnicity. While inequalities against women related to reproductive health problems due to biological diff erences go on through life; as a result of income-class eff ects which is important social determinants of health, inequalities negatively aff ects women’s life in a wider context, including woman’s right to health and the right to life. Further, social gender discrimination is an important factor aff ecting women’s health and social health in terms of women’s health. In this article, gender-based discrimination components and their eff ects on women’s health are evaluated.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: toplumsal cinsiyet, cinsiyet temelli ayrımcılık, sağlık
    EN: gender, gender-based discrimination, health

Geliş Tarihi / Received Date
  • 22.05.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 29.07.2019