Yazar
Banu YILMAZ
Doç. Dr.; Klinik Psikolog (ORCID No: 0000-0003-1410-2246) 7 Şubat 2017 tarihinde 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Barış Bildirisi” imzacısı olduğu için Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden ihraç edilmiştir.

Özet

  • Sivil ölüm cezası, devlete karşı işlenen bir suç sebebiyle kişinin haklarının elinden alınması olarak tanımlanabilir. Tarihteki ilk örneklerinden farklı olarak sivil ölüm, günümüzde, herhangi bir yasal dayanağı olmaksızın uygulanmaktadır. Türkiye’de 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından herhangi bir soruşturma ya da yargı kararına dayanmaksızın yüzbinden fazla kişinin kamu görevinden ihraç edilmesiyle gerçekleşen sivil ölüm uygulamaları, işinden edilmeye bağlı maddi ve manevi kayıpların yanı sıra pek çok vatandaşlık hakkını da ihlal etmiştir. Bu makalede, sivil ölüm cezalarının psikososyal etkilerinin, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilmiş (“KHK’lı”) Barış Akademisyenleri üzerinden değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 11 KHK’lı Barış Akademisyeni’yle yarı yapılandırılmış sorular yardımıyla yüzyüze görüşmeler gerçekleştirilmiş; ihraç ve sonrasındaki hak ihlallerine bağlı kayıplar ve bu kayıpların farklı açılardan etkileri, görüşmelerden elde edilen bulgularla gözden geçirilmiştir.

Summary

  • Civil death can be defined as the deprivation of an individual’s rights on the alleged grounds of off enses committed against the state. In contradistinction to its early examples in history, it is being implemented today without any legal grounds. Civil death practices, which have been implemented in Turkey following the failed coup d’état attempt of 2016 through the purge of more than a hundred thousand individuals from public service without being based on any kind of investigation or court order, not only have brought about pecuniary and non-pecuniary damages due to dismissals but also violated many a civil right. The aim of this study, therefore, was to investigate the psychosocial impact of civil death sentences on Academics for Peace who had been dismissed from their posts through decree laws. To this end, face-to-face interviews were conducted with 11 purged academics by means of semi-structured questions; losses they sustained at the time of purge and after, along with the eff ects of such loss from diff erent perspectives were reviewed in the light of findings revealed by the interviews.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: sivil ölüm, KHK, barış için akademisyenler
    EN: civil death, decree law, academics for peace

Geliş Tarihi / Received Date
  • 02.02.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 23.04.2020