Yazar
Özlem MIDIK
*Doç. Dr. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD (ORCID No: 0000-0002-0151-7461)

Özet

  • Eğitim hedeflerinde postmodernizm, çoğulculuğun kurumsallaşmasını, öğrenenlerde ve eğitim ilkelerinde kendiliğinden organize olan ahlakın güçlendirilmesini, dogmatizmden kaçınmayı, sistematikliğe karşı savaşmayı ve bireysel özgürlükleri vurgular. Eğitim yöntemlerinde ise öğrenen merkezli olmayı, marjinaleştirilmiş/dezavantajlı bireylere duyarlılığı savunur. Çoğulculuk ve görecelilik üzerine odaklı postmodernizm günümüzün sosyal, kültürel, ekonomi ve politiğinde kabulü yaygınlaşmış bir paradigmadır. Postmodernizm, farklılıkların ve öznel deneyimlerin dikkate alınması gibi önemli katkılarına rağmen, pek çok zayıflık da barındırır. Bunlardan en önemlileri, kuramın çelişik bir yapıya sahip olması, belirli gerçeklerin ve bilginin yok sayılması ve içsel değerlerin varlığına yapılan aşırı övgüdür. Bu zayıf noktalar, tıp eğitiminde postmodernist bakış açısını nasıl müfredata yerleştireceğimiz sorunsalı ile bizi karşı karşıya bırakmaktadır. Mesele şu: teoride postmodernist olabiliriz ancak pratikte postmodern olmak mümkün mü? Eğitimle ilgili yaklaşımlarımız hâlen modernist çerçevede iken, postmodernist bir bakış açısı ile müfredatı nasıl yapılandırabiliriz? Yeni nesil postmodernist bir dünya içerisine doğmuş olabilir ancak bu dünyayı gerçekten içselleştirmiş midir?Bu yazıda, öncelikle postmodernizm felsefesine, modernizmle ilişkisine ve eğitimsel izdüşümlerine; arkasından, profesyonellik eğitiminde neden önemli olduğuna ve tıp eğitimindeki yansımalarına; son bölümde ise postmodernist profesyonellik eğitimi ile ilgili tartışmalı noktalara değinilecektir.       

Summary

  • In educational goals, postmodernism emphasizes on individual freedoms, the institutionalization of pluralism, the strengthening of self-organized morality in learners and educational principles, avoiding dogmatism and fighting against systematicity. In educational methods, it advocates being learner-centered and paying attention to marginalized/disadvantaged individuals. Postmodernism focusing on pluralism and relativism is a widely accepted paradigm in today’s social, cultural, economic and political lives.Although postmodernism enjoys many strong points, such as “fighting against globalization” and “emphasizing dynamism”, it has also many weak points. The most important of these are the contradictory structures of theory, the ignoring of certain facts and knowledge, and the excessive praise of given internal values. These weak points confront us with the question of how to put the postmodernist perspective in the curriculum in medical education. The point is: we can be postmodernists in theory, but is it possible to be postmodern in practice? How can we design the curriculum with a postmodernist perspective, while our educational approaches are still in a modernist framework? The new generations may have been born into a postmodernist world, but have they really internalized this world? In this article, firstly, the philosophy of postmodernism, its relationship with modernism and its educational projections will be mentioned. Then, the importance of postmodernism in professionalism education and its reflections in medical education will be discussed. Finally, controversial points about postmodernist professionalism education will be addressed.           

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: postmodernizm, profesyonellik, eğitim, tıp
    EN: postmodernism, professionalism, education, medicine

Geliş Tarihi / Received Date
  • 23.05.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 20.08.2020