Yazar
Hülya KENDİR
* Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) Üyesi (ORCID No: 0000-0002-3888-5356)

Özet

  • Neoliberal dönemde üniversiteler bilginin ve eğitimin metalaştırılması temelinde, ticarileşme ve özelleştirme politikalarıyla birlikte dönüşmüştür. Ancak üniversitelerin toplumsal yeniden üretim ve egemen ideoloji açısından işlevleri düşünüldüğünde, bu dönüşüm bir dizi sorun ve çelişkiyle ilerlemiştir. Üniversitelerin hem uluslararasılaşan sermaye birikim süreçlerine, hem de ulusal düzeyde siyasi iktidarların neoliberal-otoriter ve milliyetçi-muhafazakar politikalarına eklemlenmesi, üniversiteler arasındaki gelişmişlik farklarını ve eşitsizlikleri büyütmüştür. Bu çalışmada, sözü geçen farklılaşmaların nedenleri ve etkileri temelinde, Türkiye’deki dönüşüm ele alınarak, homojen bir üniversiteden söz edemeyeceğimiz vurgulanmaktadır. Bu minvalde, küreseli yakalamak ile ulusal ve yerelle bütünleşerek taşralaşmak arasında salınan üniversiteleri ele almak için bir sınıflandırma önerilmektedir. 

Summary

  • In the neoliberal period, universities transformed along with the commercialization and privatization policies based on the commodification of knowledge and education. However, given the functions of universities in terms of social reproduction and dominant ideology, this transformation has developed with a number of problems and contradictions. The articulation of universities in both internationalizing capital accumulation processes and in the neoliberal-authoritarian and nationalist-conservative policies of political power at the national level has increased the differences and inequalities between universities. In this study, the main causes and effects of this differentiation, by considering transformation in Turkey, emphasizes that we can not speak of a homogenous university. In this regard, a classification is proposed to address the universities that have been oscillated between catching up with the global and provincialization by integrating with the national and the local.      Key words: the neoliberal transformation of the universities, the commodification of knowledge and education, relationship between university and political power, development differences between universities, provincialization of universities

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: üniversitelerin neoliberal dönüşümü, bilginin ve eğitimin metalaşması, üniversite-siyasi iktidar ilişkileri üniversitelerarası gelişmişlik farkları, üniversitelerin taşralaşması
    EN: the neoliberal transformation of the universities, the commodification of knowledge and education, relationship between university and political power, development differences between universities, provincialization of universities

Geliş Tarihi / Received Date
  • 15.04.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 25.06.2020