Yazar
Feride AKSU TANIK
Prof. Dr., TİHV Akademi (ORCID No: 0000-0003-2617-879)

Özet

  • Halkın Sağlık Hareketi (HSH) özellikle yoksul ülkelerde olmak üzere yerel, bölgesel ve küresel ölçekte sağlık alanında mücadele veren sağlık aktivistlerini, sivil toplum örgütlerini ve akademik kurumları bir araya getiren küresel bir ağdır. Kapsayıcı Temel Sağlık Hizmetlerine (TSH) katkı sunmayı hedefl emektedir. Halkın Sağlık Şartı çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir. Alternatif Astana Bildirgesi, Halkın Sağlık Hareketi tarafından hazırlanmış ve 2018 yılında Astana’da yapılan konferansı öncesinde imzaya açılmıştır. Bu makalenin ilk bölümünde Halkın Sağlık Hareketi tanıtılmış, kendi ifadeleri ile alternatif bildirgenin yazılma gerekçesi sunulmuştur. İkinci bölümünde ise Alternatif Astana Bildirgesinin ilişkisel içerik analizi yapılmıştır. Bildirgede sağlık ve Temel Sağlık Hizmetleri kavramlarının birlikte ifade edildiği kavramlar irdelenmiş, kod haritaları olarak oluşturulmuştur. Bildirgenin TSH’ni birlikte ele aldığı eşitlik, sosyal adalet, sağlığın toplumsal belirleyenleri, kamusal sorumluluk, dünya barışı gibi kavramlar, bildirgeyi hazırlayanların TSH’ni siyasal bir çerçeveye oturtmayı hedefl ediklerini işaret etmektedir. Ancak TSH ile birlikte ele alınan sürdürülebilir kalkınma, küresel yönetişim gibi kavramlara yapılan atıfl ar net bir siyasal analiz yapılmadığını göstermektedir. Kapitalizmin eleştirisini yapmadan kalkınma paradigmasının çözüm olarak işaret edilmesi de bu bakımdan sorunludur.

Summary

  • The People’s Health Movement (PHM) is a global network bringing together health activist, civil society organizations and academic institutions from around the world, particularly from low and middle-income countries. Guided by the People’s Charter for Health, PHM’s aim is to contribute to Comprehensive Primary Health Care (PHC). The alternative Astana declaration is prepared by People’s Health Movement before the Conference on Primary Health Care in Astana in 2018. First part of this article describes the People’s Health Movement and the rationale of writing an alternative declaration. In the second part relational content analysis of the declaration is carried out. Health and Primary Health Care concepts and evaluation of the co-occurrence of explicit concepts in the declaration is studied and visualized as code maps. The concepts such as equity, social justice, social determinants of health, public responsibility and global peace which co-occurred with Primary Health Care shows that the writers of the declaration aimed to place PHC in a political framework. But the references made to sustainable development and global governance indicates that the political analysis is not clear enough. It is problematic to point development paradigm as a solution without making the critical analysis of capitalism.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Halkın Sağlık Hareketi, Sağlık, Temel Sağlık Hizmetleri, Astana Bildirgesi
    EN: People’s Health Movement, Health, Primary Health Care, Astana Declaration

Geliş Tarihi / Received Date
  • 04.08.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 12.09.2020