Yazar
Mehmet Ertan GÜNER
Dr., Arş. Gör., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD,(ORCID No:0000-0002-6832-8067)

Özet

  • Katar Devleti, Arap Yarımadası’nın doğusunda, Basra Körfezine kıyısı olan, yüzölçümü olarak küçük fakat zengin doğal kaynak rezervlerine sahip bir ülkedir. Yönetim şeklinin anayasal monarşi olduğu ülkede temelde tüm yetkiler Emir’de toplanmıştır. Nüfusu iki buçuk milyonu geçen ülkede nüfusun üçte ikisinden fazlasını erkekler oluşturmaktadır. Temel olarak kamusal bir sağlık örgütlenmesine sahip olan Katar’da, ülkedeki COVID-19 pandemisinin yönetimi Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Ülkedeki ilk COVID-19 vakası 29 Şubat 2020’de tespit edildi. Katar hükümeti görece hızlı bir tepki vererek Mart 2020 başında üniversiteler ve diğer okulları kapattı ve salgının yoğun görüldüğü pek çok ülkeye seyahat yasağı koydu. Devam eden süreçteyse kamusal pek çok test ve tanı merkezi kuruldu ve mevcut tedavi hizmetleri COVID-19’lu vakalar için düzenlendi. Özellikle riskli gruplar için mevcut randevu ve muayene düzeni değiştirilerek telekonsültasyona dayalı bir sistem faaliyete geçirildi. Çalışan ve erkek nüfusun toplumun büyük bir kesimini oluşturması salgının kontrolünü güçleştirmiştir ve toplumsal yayılımın yeterli oranda engellenememesinin bir sonucu olarak Haziran 2020 itibarıyla, vaka sayısı 100 bine ulaşmıştır. Sonuç olarak bu yazıda Katar’ın sağlık sistemi örgütlenme, finansman, hizmet sunumu ve diğer bazı göstergelerle birlikte incelenmiş ve Mart-Haziran 2020 döneminde COVID-19 pandemisindeki durumu değerlendirilmiştir

Summary

  • The State of Qatar is a country in the east of the Arabian Peninsula, on the coast of the Persian Gulf, with small but has rich natural resource reserves. In the country where the mode of administration is constitutional monarchy, basically all powers are gathered in Emir. In the country whose population exceeds two and a half million, more than two-thirds of the population are men. In Qatar, which basically has a public health organization, the management of the COVID-19 pandemic in the country is carried out by the Ministry of Public Health. The first COVID-19 case in the country was detected on February 29, 2020. The government of Qatar reacted relatively quickly, closing universities and other schools in early March 2020 and imposing travel bans on many countries where the epidemic was intense. In the ongoing process, many public testing and diagnosis centers have been established and existing treatment services have been arranged for cases with COVID-19. Especially for risky groups, the existing appointment and examination order was changed and a system based on teleconsultation was activated. The fact that the working and male population constitutes a large part of the society has made the control of the epidemic difficult, and as a result of the inability to prevent social spread sufficiently, the number of cases reached 100 thousand as of June 2020. As a result, in this article, the health system of Qatar was examined together with organization, financing, service delivery and some other indicators, and its situation in the COVID-19 pandemic was evaluated in the period of March-June 2020.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Katar, COVID-19, Sağlık sistemi
    EN: Qatar, COVID-19, Health system

Geliş Tarihi / Received Date
  • 11.11.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 25.05.2021