Yazar
İrem ŞEVİK
Arş. Gör. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD (ORCID No: 0000-0001-6536-1665)

Yazar
Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
Prof. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD (ORCID No: 0000-0001-6536-1665)

Özet

  • Barınma, modern halk sağlığı hareketinin başlangıcından beri sağlığın en önemli belirleyenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Barınmanın yeterli ve uygun olarak gerçekleştirilememesi biyopsikososyal yönden tam bir iyilik haline erişilmesinin önüne geçmekte, bazı durumlarda hayati risk taşımaktadır. Herkesin elverişli yaşam koşullarına ve dolayısıyla elverişli bir konuta hakkının olduğu düşüncesinden hareketle, elverişli konut hakkının sağlık hakkıyla olan ilişkisini de göz önünde bulundurarak, günümüz politikaları halk sağlığı yaklaşımını benimsemiş ve öncelikle barınma yoksunluğunu önlemeyi hedefler hale gelmiştir. Pandemi, halihazırda infeksiyonlara karşı savunmasız halde bulunan, hijyen önlemlerini uygulayacak ekipmana ulaşamayan veya kendini izole edemeyen evsiz nüfusun sağlığını olumsuz yönde etkilemiş, var olan eşitsizlikler daha da belirginleşmiştir. Bunun yanı sıra, pandeminin sosyoekonomik etkilerine bağlı olarak evsizlik riski altında olan yeni bir nüfus belirmiştir. Tüm bunların ışığı altında, pandeminin bir sağlık acili olduğu kadar bir sosyal acil olduğunu kabul ederek, evsizlikle mücadele amaçlı pek çok plan uygulamaya konulmuştur. Pandeminin sosyoekonomik etkileri hala sürerken, barınma yoksunluğunu ve politikalardaki değişen paradigmayı anlamak, bu dönemde hayata geçirilmiş örnek uygulamaların geliştirilmesi ve sürdürülmesi açısından önem arz etmektedir. Bu yazının amacı, pandemi bağlamında evsizlik kavramının sınırlarını yeniden düşünmek ve tartışmaya açmak, halk sağlığı yaklaşımıyla birincil, ikincil ve üçüncül koruma stratejilerine örnekler sunmak ve bu örneklerden yola çıkarak Türkiye’de ve diğer ülkelerde pandemi döneminde evsizlere yönelik uygulanan politikaları tartışmaktır.  

Summary

  • Housing is considered as one of the most important determinants of health since the beginning of modern public health movement. Inadequate housing is a barrier for achieving a state of complete biopsychosocial well-being, and is in some cases life-threatening. Based on the idea that everyone has the right to adequate living conditions and therefore to an adequate housing, and also considering the connection between the right to adequate housing and the right to health, public health approach has been adopted and preventing homelessness and housing exclusion has become a primary aim. The pandemic has adversely affected the health of the homeless population, who are already vulnerable to infections, unable to access the necessary  equipment to implement hygiene measures or isolate themselves, thus existing inequalities have become even more evident. In addition, a new population at risk of homelessness has emerged due to the socioeconomic effects of the pandemic. In light of all this, many plans have been put in place to combat homelessness, recognizing that the pandemic is as much a social emergency as it is a health emergency. While the socio-economic effects of the pandemic are still continuing, understanding housing deprivation and the changing paradigm in policies is important in terms of developing and maintaining the exemplary practices implemented in this period. The aim of this article is to reconsider and discuss the boundaries of the concept of homelessness in the context of the pandemic, to present examples of primary, secondary and tertiary prevention strategies with a public health perspective, and to discuss the policies regarding homelessness implemented by Turkey and other countries during the pandemic.   

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Evsizlik, konut yoksunluğu, evsizliğin sağlık etkileri, pandemi, sağlığın belirleyicileri, önleme stratejileri.
    EN: Homelessness, housing exclusion, health impacts of homelessness, pandemic, determinants of health, prevention strategies

Geliş Tarihi / Received Date
  • 04.07.2022

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 15.08.2022