Yazar
Dicle Dilan SALMAN
Diyetisyen, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı AD. (ORCID No: 0000-0002-8540-0112)

Özet

  • Beslenme; yaşamın sürdürülmesi, büyüme gelişme ve sağlığın korunması için gerekli olan besin öğelerinin vücuda alınarak kullanılmasıdır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde de beslenme hakkı tanımlanmakta, her insanın sağlığını ve refahını temin edecek yeterli gıdaya ulaşmaya hakkı olduğu vurgulanmaktadır. Devletlerin gıda hakkına saygı duyması, gıda hakkını koruması ve yerine getirmesi gibi yükümlülükleri bulunmakta ve hapishanelerde yaşayan mahpusları da kapsamaktadır. Savunmasız ve sosyal açıdan dezavantajlı insanlar (örneğin, hapishanelerde veya gözaltında olanlar) sağlıksız beslenme uygulamalarına maruz kalma riskleri daha yüksektir. Bu yazının amacı, mahpusların hapishane koşullarında yaşamak durumunda kaldıkları gıdaya erişim sorunlarının dünyada ve Türkiye’deki durumunu incelemek ve Türkiye’de uygulanan politikaları tartışmaktır.

Summary

  • Nutrition; It is the use of nutrients necessary for the continuation of life, growth, development and protection of health. The right to food is defined in the Universal Declaration of Human Rights, and it is emphasized that every person has the right to reach enough food to ensure his health and well-being. States have obligations to respect the right to food, to protect and fulfill the right to food, and this includes prisoners living in prisons. Vulnerable and socially disadvantaged people (for example, those in prisons or detention) are at higher risk of exposure to unhealthy dietary practices. The aim of this article is to examine the situation in the world and in Turkey of the problems of access to food, which prisoners have to live in prison conditions, and to discuss the policies implemented in Turkey.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Gıda hakkı, beslenme hakkı, hapishane, hapishane beslenmesi,
    EN: right to food, right to nutrition, prison, prison nutrition,

Geliş Tarihi / Received Date
  • 26.09.2022

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 05.12.2022