Yazar
Cavit Işık YAVUZ
Doç. Dr. Halk Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uzmanı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD (ORCID No:0000-0001-9279-1740 )

Özet

  • Tıp eğitimi dünyada ve Türkiye’de hızlı bir değişim geçirmektedir. Türkiye’de tıp fakültesi sayısı ve öğrenci kontenjanları ciddi bir artış göstermiş ve fakülte sayısı ile Türkiye, Avrupa’da ilk sıraya yerleşmiştir. Bu niceliksel artış birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Fakülte sayılarının artışı 2010 yılı sonrasında daha belirgindir. Son yirmi yılda tıp fakültesi sayısı yaklaşık üç katına, öğrenci kontenjanları da dört katına çıkmıştır. Geçen sürede tıp eğitimi kurumları güncel sağlık politikalarından ve sağlık reformu uygulamalarından yoğun olarak etkilenmiştir. Türkiye’de sağlık politikalarının etkileri yeni mekanizmalar ve modeller ile tıp eğitimini şekillendirmektedir.

Summary

  • Medical education is undergoing rapid change in the world and in Turkiye. The number of medical faculties and student quotas in Turkey has increased significantly, and Turkey has taken first place in Europe with the number of faculties. This quantitative increase brings with it many problems. The increase in the number of faculties is more evident after 2010. In the last two decades, the number of medical faculties has nearly tripled, and student quotas have quadrupled. In this period, medical education institutions have been influenced by current health policies and healthcare reform practices. The effects of health policies shape medical education with new mechanisms and models in Turkiye.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: tıp eğitimi; Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlık politikaları, Türkiye
    EN: medical education; Health Transformation Program; health policy, Turkiye

Geliş Tarihi / Received Date
  • 26.01.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 06.02.2023