Yazar
Sevilcan Başak ÜNAL
Dr., Halk Sağlığı Doktora Öğrencisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (ORCID No: 0000-0001-8233-2372)

Yazar
Cavit Işık YAVUZ
Doç. Dr. Halk Sağlığı ve Çevre Sağlığı Uzmanı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD (ORCID No:0000-0001-9279-1740)

Özet

  • Afet atıkları, bir afetin doğrudan etkileri ve afet sonrası dönemdeki yetersiz atık yönetimi nedeniyle oluşan atıklardır. Afetler hem var olan atık yönetim sistemleri üzerinde olumsuz etkiler yaratarak hem de ek atık yükü oluşturarak yeni sorunlara neden olmaktadır. Depremler, atık yükü diğer afet türlerine göre daha yüksek afetlerdir. Deprem sonrasında afet atıklarının yönetimi afet yanıtında önemli bir yer tutmaktadır. Afet atıkları uygun biçimde yönetilmediğinde yeni çevre sağlığı riskleri doğurabilir. Bu risklerin azaltılması için afet hazırlık planlarına afet sonrası atık yönetimi dahil edilmeli ve afetin erken dönemlerinden itibaren risk değerlendirmeleri yapılmalıdır.

Summary

  • Disaster waste is the waste that is generated by the direct effects of a disaster and due to poor waste management in the postdisaster period. Disasters cause new problems both by their negative impacts on existing waste management systems and by creating additional waste burdens. The waste burden of earthquakes is higher compared to other types of disasters. Disaster waste management is an essential part of the disaster response after an earthquake. Improper management of disaster waste could bring new environmental health risks. To reduce these risks, post-disaster waste management must be included in disaster preparedness planning, and risk assessments should be carried out from the early days of a disaster.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: afet atığı, deprem, afet atık yönetimi
    EN: Disaster waste, earthquake, disaster waste management

Geliş Tarihi / Received Date
  • 11.09.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 10.10.2023