Yazar
Alaeddin ŞENEL
Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim üyesi, Siyaset Bilimci, Çevirmen ve Yazar (ORCID No: 0000-0002-2836-7811)

Özet

  • Bu çalışma, insan düşüncesinin ve toplumsal gelişimin tarihsel, felsefi ve bilimsel boyutlarını kapsamlı olarak incelemeyi amaçlamıştır. İnsan düşüncesinin, avcı-toplayıcı toplumlardan karmaşık uygarlıklara doğru olan evrimden başlanarak büyüsel, dinsel ve bilimsel düşünce tarzları arasındaki geçişler mercek altına alınmıştır. Bilimsel düşüncenin doğuşu, özellikle üniversitelerdeki kurumsallaşması ve tıp bilimleriyle kesişimi incelenmiştir. Doğa bilimleri ile toplum bilimleri arasındaki ayrımlar tartışılmış ve bu ayrımı netleştirmek adına nedensellik, işlevsellik ve ereksellik bağlantılarını bütünleştiren bir yaklaşım önerilmiştir.

Summary

  • The aim of this study is to comprehensively examine the historical, philosophical and scientific dimensions of human thought and social development. The transitions between magical, religious and scientific modes of thought are examined from the evolution of human thought from hunter-gatherer societies to complex civilizations. The emergence of scientific thought, its institutionalization, especially at universities, and its overlap with the medical sciences are explored. The distinction between the natural and social sciences is discussed, proposing an approach that integrates functionality, causality and teleological relationships to clarify this distinction.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: bilimsel bilgi, tıp bilimleri, bilimsel düşünüş
    EN: scientific knowledge, medical sciences, scientific thinking

Geliş Tarihi / Received Date
  • 14.07.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 01.09.2023