Yazar
Vahdet Mesut AYAN
Serbest Araştırmacı (ORCID No: 0000-0002-7481-1848)

Özet

  • Son 20 yılda sağlık iletişimi, Türkiye akademisinde dikkat çeken bir iletişim türü haline gelmiştir. Bu alanda yayımlanan bilimsel makale, kitap ve araştırmalar her geçen yıl artmaktadır. Mevcut makale, Türkiye ve dünyada sağlık iletişimi çalışmalarını göz önünde tutarak Türkiye’de bu iletişim türünün sınırlarını ve olanaklarını saptamayı amaçlamaktadır. Çalışmada sağlık iletişiminin, sağlık ve medya alanıyla yakın ilişkisi ortaya konulmuştur. Sağlık iletişiminin sınırları ve olanakları ise hem sağlık hem de medya alanındaki yapısal sorunlarda aramıştır. Çalışma, bu yolu kat ederek bazı sonuçlara ulaşmıştır. Egemen sağlık paradigması ve sağlık hizmetlerinin metalaşması, medyanın sermaye yapısı ve bu alanda aşınan etik ilkeler sağlık iletişiminin sınırlarını belirlemektedir. Bunun yanı sıra, hem sağlık emek meslek örgütleri hem de alternatif medya mecraları sağlık iletişiminin olanaklarını oluşturmaktadır. Sınırları genişletmek ve olanakları mümkün kılmak için sınıf mücadelesinin dönüştürücü gücüne ihtiyaç bulunmaktadır.  

Summary

  • In the last 20 years, health communication has become a type of communication that has raised attention in Turkish academia. Scientific articles, books and research published in this field are gradually increasing every year. The article aims to identify the limits and possibilities of this type of communication in Turkey, considering health communication studies in Turkey and around the world. In the study, the relationship between health communication and the field of health and media is analyzed. The limits and possibilities of health communication should be searched for in structural problems in both the health and media fields. The study has reached some conclusions by following this approach. The hegemonic health paradigm and the commodification of healthcare services, the capital structure of the media and the absence of ethical principles in this field determine the limits of health communication. In contrast, both health labor associations and alternative media platforms provide opportunities for health communication. Class struggle will remove borders and make possibilities possible                

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Sağlık iletişimi, eleştirel sağlık iletişimi, sağlık paradigması, medya.
    EN: Health communication, critical health communication, health paradigm, media.

Geliş Tarihi / Received Date
  • 04.05.2024

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 03.06.2024