Metin / Text
  • Madde 1 -Bu kanun, genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idarelerı, belediyeler, kamu iktisadi teşekküllerı, Sosyal Sigortalar Kurumu'nda çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesindeki sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına (hayvan sınıfı hariç) veya genel idare hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetleri, teknik hizmetler sınıfına girip de, bu kanunda belirtilen personele uygulanır. Yukarıdaki fıkra hükmüne giren kurumlarda her ne suretle olursa olsun sözleşme ile çalışanlarla işçi statüsünde çalışan personele bu kanun hükümleri uygulanmaz. Madde 2 -Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetleri, sağlıkla ilgili genel idare hizmetleri, sağlıkla ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri sınıflarında çalıştırılan tabib, dış tabibleri ve sağlık alanında uzmanlık belgesi olup bu uzmanlık hizmetlerini yürüten eczacı, veteriner, biyolog, kimya mühendisi, kimya lisansiye ve kimyagerlere, aylıklarına ek olarak en yüksek devlet memuru aylığı tutarını geçmemek üzere; aynı kurumların aynı hizmetlerinde çalıştırılan eczacılara, aylıklarına ek olarak en yüksek devlet memuru aylığının % 80'ini geçmemek üzere aylık tazminat verilir. Madde 3 -Birinci maddede belirtilen kurumları sağlık hizmetleri, sağlıkla ilgili genel idare hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıflarında çalıştırılan hemşire, ebe, laborant, (ağız protezleri, radyoloji, fizik tedavi, eczane, çevre sağlığı) teknisyenleri ile sağlık hizmetlerinde görev yapan kimya mühendisi, kimya lisansiye, kimyager, elektronik mühendisi, biyolog, fiziko terapist, tıbbi teknolog, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, diyetetist, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisl, sağlık memuru ve benzerlerinden, mesleki yüksek öğrenimini tamamlamış olanların aylıklarına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun belirttiği birinci derecenin son kademesi aylığının % 50'sini, lise dengi mesleki öğrenimini tamamlamış olanların aylıklarına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun belirttiği 3. derecenin son kademesi aylığının % 40'ını geçmemek üzere aylık tazminat verilir. Madde 4 -Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetlerinde çalışan orta okul dengi sağlık okulları mezunlarına aylıklarına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun belirttiği 5. derecenin son kademesi aylığının % 40'ını geçmemek üzere aylık tazminat verilir. Madde 5 -Birinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetlerinde çalıştırılan en az orta okulu bitirmiş ve ilgili meslek belgesini almış fizik tedavi, laboratuar, ta okul dengi sağlık okulları mezunlarına; eczane, ağız protezleri, organ protezleri, anestezi, radyoloji, teknisyen yardımcıları ile ebe ve hemşire yardımcılarına ve benzerlerine; aylıklarına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 7 nci derecesi son kademe aylığının % 40'ı tutarını geçmemek üzere aylık tazmlnat verilir. Madde 6 -Bu kanun kapsamında çaıışan memurların haftalık çalışma süreleri 45 saattir. Çalışma günlerinin sürekli mesaileri içinde öğle yemeği tatil hakları saklıdır. Günlük çalışma saatlerinin tespiti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100 üncü maddesine göre yapılır. Madde 7 -Bu kanun kapsamında çalışan personel, hariçte serbest olarak mesleklerini icra edemezler, resmi ve özel herhangi bır müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak mesleki görev alamazlar, çalıştıkları kurumun gelirlerinden veya hizmet verdikleri kişilerden bu kanunda yazılı olanlardan başka mesleki ek gelir sağlayamazlar. Madde 8 -Hizmetin gereği ve mahrumiyet koşulları dikkate alınarak sağlık hizmetlerinde çalışan personele aylıklarından ve mesleki tazminatlarından ayrı olarak, hak kazanabileceklerı meslek tazminatı tavanının üç katını geçmemek üzere mahrumiyet yeri ve hizmet niteliği tazminatı ödenebilir. Madde 9 -Bu kanunun 2, 3. 4 ve 5 inci maddelerinde belirtilen tazminatlar; lisans üstü uzmanlık veya doktora belgesine sahip olanlar için mesleklerine alt tazminat tavanının % 50 sinden, diğerleri için mesleklerine alt tazminat tavanının % 40'ından aşağı olamaz. İlgili personelin tazminatı her üç fiili hizmet yılına mesleklerine ait tazminat tavanının % 10'u eklenmek suretiyle tavana yükselir. Bu kanun kapsamında çalışan personelden acil vakalar için mesai saatleri dışında sağlık tesislerine çağrılanlara, nöbet tutanlara ve gereğinde fazla mesai yaptırılanlara, bu hizmetleri karşılığında ayrıca ödenecek tazminat veya primlerin esas şekil ve nispetleri; 8 inci maddede belirtilen tazminatın miktar ve nispetleri ile hangi yer ve hizmetlerde verileceği hususları; ilgili bakanlıkların görüşleri alınmak suretiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın hazırlayacağı bir yönetmelikle belirtilir. Madde 10 -Bu kanuna göre ödenen tazminatlar, ilgili personelin aylıklarından ayrı olarak vergilendirilir. Bu kanuna göre ödenen tazminatlarn, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununün belirttiği 4 üncü dereceden aylık alanlar için 50 ek göstergeyi, 3 üncü dereceden aylık alanlar icin 100 ek göstergeyi, 2 nci dereceden aylık alanlar için 150 ek göstergeyi ve 1 inci dereceden aylık alanlar icin 200 ek göstergeyi aşmayan miktarlarından T. C. Emekli Sandığı'na kesenek kesilir ve kesilen bu miktarlar emeklilik aylığı hesabına eklenir. Kapsam içindeki personelden Tıp meslekleri mensupları için her derecenin ilgili göstergesi üç katına çıkarılmak suretiyle aynı işlem yapılır. Madde 11 -Bu kanuna göre ödenen tazminatlar, 1327 sayılı kanunun 49 uncu maddesiyle değiştirilen 657 sayılı kanunun 146 ncı maddesine tabi değildir. Madde 12 -Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte, ilgili 641 sayılı kanunla, 506 sayılı kanunda 672 sayılı kanunla yapılan değişikliğin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 13 -Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 14 -Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. GEÇİCİ MADDE 1 -Bu kanunda ön görülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, 641 ve 672 sayılı kanunların öngördüğü tazminatların ödenmesine devam olunur. GEÇİCİ MADDE 2 -Bu kanun kapsamındaki personelin 1 inci maddedeki kurumlarda göreve devam edebilmeleri için kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir yıl içinde bu kanunun 7 nci maddesinde belirtilen koşullara uymak zorundadırlar. Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen koşullara uymayanlar, koşullara uygun duruma gelinceye kadar geçen süre içinde, nöbet tazminatları ile mesaiden sonra acil vak'alar için sağlık tesislerine çağrılmalarından dolayı alacakları tazminat dışındaki haklardan yararlanamazlar.