Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanun Tasarısı MADDE 1. Bu Kanun, genel ve katma bütçeli kurumlarda, il özel idareleri ile belediyelerde ve bunların kurdukları döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, Beden Terbiyesi bölge müdürlüklerinde, kamu iktisadi teşekkülleri ve teşebbüslerinde, Emekli Sandığında, Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesindeki sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına (hayvan sağlığı hariç) veya genel idare hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetleri, teknik hizmetler sınıfına girecek nitelikte olan ve 926 sayılı Yasa ile 1765 sayılı Yasada belirtilen ve bu Kanunda nitelenen personele uygulanır. Yukarıdaki fıkra hükmüne giren sözleşmeli, geçici ve işçi statüsünde çalışan personele bu kanun hükümleri uygulanmaz. MADDE 2. Birinci maddede belirtilen kurumların; sağlık hizmetleri, sağlıkla ilgili genel idare hizmetleri, sağlıkla ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri sınıflarında çalıştırılan tabip, diş tabipleri ve sağlık alanında uzmanlık belgesi olup, bu uzmanlık ihzmetlerini yürüten eczacı, veteriner, biyolog, kimya mühendisi, kimya lisansiye ve kimyagerlere, aylıklarına ek olarak en yüksek Devlet memuru aylığı tutarını geçmemek üzere; aynı kurumların aynı hizmetlerinde calıştırılan eczacılara aylıklarına ek olarak en yüksek Devlet memuru aylığının , % 50'sini geçmemek üzere; aylık tazminat verilir. MADDE 3. Birinci maddede belirtilen kurumların; sağlık hizmetleri, sağlıkla ilgili genel idare hizmetleri, sağlıkla ilgili eğitim ve öğretim hizmetleri sınıflarında çalıştırılan hemşire, ebe, laborant, (ağız protezleri, radyoloji, fizik tedavi, eczane, çevre sağlığı) teknisyenleri ile sağlık hizmetlerinde görev yapan kimya mühendisi, kimya lisansiye, kimyager, elektronik mühendisi, biyolog, fizikoterapist, tıbbi teknolog, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, diyetetist, sağlık mühendisi, sağlık fiziçisi, sağlık idarecisi, sağlık memuru ve benzerlerinden, mesleki yüksek öğrenimini tamamlamış olanların aylıklarına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun belirttiği birinci derecenin son kademesi aylığının % 50'sini; lise dengi mesleki öğrenimini tamamlamış olanların aylıklarına ek olarak aynı kanunun belirttiği 3 üncü derecenin son kademesi aylığının % 50'sini geçmemek üzere aylık tazminat verilir. MADDE 4. -Birinci maddede belirtilen kurumların; sağlık hizmetlerinde çalışan ortaokul dengi sağlık okulları mezunlarına; aylıklarına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun belirttiği 5 inci derecenin son kademesi aylığının % 50'sini geçmemek üzere aylık taminat verilir. MADDE 5. Birinci maddede belirtilen kurumların; sağlık hizmetlerinde calıştırılan en az ilkokulu bitirmiş ve ilgili meslek belgesini almış fizik tedavi, laboratuvar, eczane, ağız protezleri, organ protezleri, anestezi, radyoloji, teknisyen yardımcıları ile ebe ve hemşire yardımcılarına ve benzerlerine; aylıkIarına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 7 nci derecenin son kademe aylığının % 50'si tutarını geçmemek üzere aylık tazminat verilir. MADDE 6. Bu Kanunun kapsamında çalışanların haftalık çalışma süreleri 45 saattir. Çalışma günlerinin sürekli mesaileri içinde öğle yemeği tatil hakları saklıdır. Günlük çalışma saatlerinin tespiti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100 üncü maddesine göre yapılır. MADDE 7. Bu Kanun kapsamında çalışan personel, hariçte mesbest olarak sanat ve mesleklerini icra edemezler, resmi ve özel herhangi bir müessesede maaşlı, ücretli veya sözleşmeli olarak mesleki görev alamazlar, çalıştıkları kurumun gelirlerinden veya hizmet verdikleri kişilerden bu kanunda yazılı olanlardan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun gerektirdiği ödemelerden (İlgili üniversite personeli için 1765 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilenden) başka mesleki ek gelir sağlayamazlar. MADDE 8. Hizmetin gereği ve mahrumiyet koşulları dikkate alınarak sağlık hizmetlerinde çalışan personele aylıklarından ve meslek tazminatlarından ayrı olarak, hak kazanabilecekleri meslek tazminatı tavanının üç katını geçmemek üzere mahrumiyet yeri ve hizmet niteliği tazminatı ödenebilir. Bu tazminatı alanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195 inci maddesinden yararlanamazlar. MADDE 9. Bu Kanunun 2, 3, 4 ve 5 inci maddelerinde belirtilen tazminatlar; lisans üstü uzmanlık veya doktora belgesine sahip olanlar icin mesleklerine ait tazminat tavanının % 50'sinden, diğerleri icin mesleklerine ait tazminat tavanının % 40'ından başlar. İlgili personelin tazminatı geçmiş ve gelecekteki her üç fiili hizmet yılına mesleklerine ait tazminat tavanının % 10'u eklenmek suretiyle tavana yükselir. MADDE 10. Bu Kanun kapsamında çalışan personelden acil vakalar için mesai saatleri dışında sağlık tesislerine çağrılanlara, nöbet tutanlara bu hizmetleri karşılığında ayrıca ödenecek tazminatların esas şekil ve nispetleri; tazminata müstehak hizmetleri görenlerin belirlenmesi; 8 inci maddede belirtilen tazminatın miktar ve nispetleri ile hangi yer ve hizmetlerde verileceği hususları; ilgili bakanlıkların görüşleri alınmak suretiyle Sağlık ve Sosyal Yardım, Sosyal Güvenlik ve Maliye Bakanlıklarının hazırlayacağı bir yönetmelikte belirtilir. MADDE 11. Bu Kanuna göre ödenen tazminatların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci derece 4 üncü kademesinden aylık alan hekim, diş hekimi, eczacı ve tababet uzmanlık tüzüğüne göre uzman olanları için Kanunun 43 üncü maddesinde belirtilen en yüksek ek göstergeyi aşmayan miktarlarından emeklilik keseneği kesilir. Ek göstergeli kadrolarda mükerrer kesinti yapılmaz. MADDE 12. Bu Kanuna göre ödenen tazminatlar; 1897 sayılı Kanunla değişik 657 sayılı Kanunun 146 ncı maddesine tabi değildir. MADDE 13. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 646 sayılı Kanunla, 506 sayılı Kanunun 672 sayılı Kanunla değiştirilen 118 inci maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkraları ile 224 sayılı Kanunun personelle ilgili mali hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 1. Bu Kanun kapsamındaki personel 1 inci maddedeki kurumlarda göreve devam edebilmek için kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir yıl içinde bu Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen koşullara uymak zorundadırlar. Kanunun 7 nci maddesinde geçen koşullara uymayanlar, koşullara uygun duruma gelinceye kadar geçen en fazla bir yıllık süre içinde, nöbet tazminatları ile mesaiden sonra acil vakalar için çağrılmalarından dolayı alacakları tazminat dışındaki haklardan yararlanamazlar. GEÇİCİ MADDE 2. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sahip oldukları tıbbi araç ve gereçleri 3 ay içinde noter huzurunda belgeleyenlerden, bu yasaya göre çalışmayı en geç bir yıl içinde kabul edenlerin belgeledikleri tıbbi araç ve gereçleri bu kanunun birinci maddesinde belirtilen kurumların ihtiyacı halinde bu kurumların saptayacağı koşullarla 2490 sayılı Kanuna tabi olmaksızın satın alınabilinir. MADDE 14. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 15. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METİN Sağlık Personelinın Tam Süre Çalışma Esaslarına Dair Kanun Tasarısı MADDE 1. Millet Meclisi metninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. MADDE 2. Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. MADDE 3. Millet Meclisi metninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. MADDE 4. Millet Meclisi metninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. MADDE 5. Millet Meclisi metninin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. MADDE 6. Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. MADDE 7. Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. MADDE 8. Millet Meclisi metni nin 8 inci maddesı aynen kabul edilmiştir. MADDE 9. Millet Meclisi metninin 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. MADDE 10. Millet Meclisi metninin 10 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. MADDE 11. Millet Meclisi metninin 11 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. MADDE 12. Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. MADDE 13. Millet Meclisi metninin 13 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. GEÇİCİ MADDE 1. Millet Meclisi metninin geçici 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. GEÇİCİ MADDE 2. Millet Meclisi metninin geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. MADDE 14. Millet Meclisi metninin 14 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. MADDE 15. Millet Meclisi metninin 15 inci maddesi aynen kabul edilmiştir.