• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart-Nisan 1996

TOPLUM VE HEKİM YAYIN KURULU'NDAN
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu
TÜRKİYE'DE SAĞLIKTA YOKSUNLUKLARIN BÖLGELERE GÖRE FARKLILIĞI*
Onur HAMZAOĞLU, Mahir ULUSOY
BESLENMEDE DURUMUN SAPTANMASINDA KULLANILAN ÜÇ REFERANS GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI*
Necati DEDEOĞLU, Levent DÖNMEZ, K. Hakan ERENGİN
SOSYAL-GÜVENLİK SİSTEMİNDEKİ GELİŞMELER VE SINIFLAR ARASI GÜÇ DENGELERİ
Özlem ONARAN
2000'LERE DOĞRU FRANSIZ İŞÇİLERİ NEO-LİBERALİZME KARŞI
Hakan ARSLAN, Oğuz TOPAK
TÜRKİYE'DE SAĞLIK FİNANSMAN SORUNU VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI
Oğuz ENGİZ
SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖZEL SEKTÖR/KAMU SEKTÖRÜ TARTIŞMASININ İDEOLOJİK BOYUTLARI
Fahreddin TATAR, Mehtap TATAR
SAĞLIK HİZMETLERİ FİNANSMAN KAYNAKLARI
Fahreddin TATAR
BATI AVRUPA'DA SAĞLIK SİSTEMLERİNİN ORGANİZASYONU VE SAĞLIK GÖSTERGELERİ *
Ö. Faruk TEKBAŞ, Javier ELOLA, Antonio DAPONTE, Vicente NAVARRO
BATILI GÖZÜYLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SAĞLIK VE İNSAN HAKLARI*
Bruno DUJARDİN, Asuman GÜZELANT, Mestan EMEK
SAĞLIK HİZMETLERİNDE HAKKANİYET ANALİZİ
Z. Güldem ÖKEM
AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET VE ÖĞRETİM BİRİMİNİN PLANLANMA PRENSİPLERİ HAKKINDA BİR ÖNERİ
Ayşegül YILDIRIM
"İNGİLTERE SAĞLIK SİSTEMİ İLE İLGİLİ FARKLI BİR DEĞERLENDİRME"YE YANIT*
Gazanfer AKSAKOĞLU
"PARTİ PROGRAMLARINDA SAĞLIK" YAZISINA BİR EK
Mehmet YILDIZ
SAYILARIN DİLİ