• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Temmuz-Ağustos 2017

HAKEM KURULU’NDAN
SAĞLIK TURİZMİ
HEALTH TOURISM
Cavit Işık YAVUZ
KÜRESEL KAPİTALİZMİN TIBBA DOKUNUŞU: SAĞLIK TURİZMİ
TOUCH OF GLOBAL CAPITALISM TO MEDICINE: HEALTH TOURISM
Melike YAVUZ
SAĞLIK HİZMETLERİNİN ULUSÖTESİ TAŞERONLAŞTIRILMASI: TIBBİ TURİZM
TRANSNATIONAL SUBCONTRACTING OF HE ALTH CARE SERVICES: MEDICAL TOURISM
Aslı DAVAS
SAĞLIK TURİZMİNDE YÖNETİŞİM MANTIĞI VE KÖRFEZ ÜLKELERİ
GOVERNANCE LOGIC IN MEDICAL TOURISM AND THE GULF COUNTRIES
Kansu YILDIRIM
SAĞLIK TURİZMİ, ŞEHİR HASTANELERİ VE SAĞLIK SERBEST BÖLGELERİ
MEDICAL TOURISM, CITY HOSPITA LS AND FREE HEALTHCARE ZONES
Ebru BASA
SAĞLIK TURİZMİ KANUN TASLAĞI VE MEVZUATI
MEDICAL TOURISM DRAFT LAW AND LEGISLATION
Özgür ERBAŞ
TÜRKİYE’DE GİZLENEN BEBEK ÖLÜMLERİ VE BÖLGELERARASI EŞİTSİZLİKLER
HIDDEN MORTALITY AMONG THE INFANTS AND THE REGIONAL INEQUALITIES IN TURKEY
Onur HAMZAOĞLU
TÜRKİYE’DE KAMU SAĞLIK HARCAMALARININ TARİHSEL SEYRİ: BETİMLEYİCİ BİR DEĞERLENDİRME
HISTORICAL TRAJECTORY OF PUBLIC HEALTH EXPENDITURES IN TURKEY: A DESCRIPTIVE ANALYSIS
Volkan YILMAZ, Nurhan YENTÜRK
HASTANE ENFEKSİYONLARINA SOSYOMEDİKOJENİK YAKLAŞIM: MEDİKAL ANTROPOLOJİK BİR ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI
SOCIOMEDICOGENIC APPROACH TO HOSPITAL-ACQUIRED INFECTIONS:RESULTS OF A MEDICAL ANTHROPOLOGICAL RESEARCH
Serhat ERDAL, İzzet DUYAR
TIBBİ ANTROPOLOJİ NİÇİN ÖNEMLİDİR?
WHY DOES MEDICAL ANTHROPOLOGY MATTER?
Başak CAN