• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart-Nisan 2015

HAKEM KURULU’NDAN
Hakem Kurulu’ndan
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE TOPLUM SAĞLIĞINA ETKİLERİ
TRANSFORMATION IN HEALTH PROGRAMME AND ITS EFF ECTS ON PUBLIC HEALTH
Melike YAVUZ
AKP EKONOMİSİ VE ÖNCESİ
ECONOMY BEFORE AND AFTER AKP
Korkut BORATAV
TÜRKİYE’DE BULAŞICI HASTALIKLARIN KONTROLÜNDE GÜNCEL DURUM: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
PRESENT STATE IN TURKEY IN THE CONTROL OF COMMUNICABLE DISEASES: AN ASSESSMENT ON THE EFF ECTS OF THE TRANSFORMATION IN HEALTH PROGRAMME
Muzaffer ESKİOCAK
TÜRKİYE’DE VEREM SAVAŞI
TUBERCULOSIS CONTROL IN TURKEY
M. Ferit KOÇOĞLU
BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARLA SAVAŞIM KAMPANYALARLA BAŞARILIR MI?
CAN COMBAT AGAINST NON-COMMUNICABLE DISEASES SUCCEED THROUGH CAMPAIGNS?
Hatice ŞİMŞEK KESKİN, Reyhan UÇKU
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM KADIN SAĞLIĞINI NASIL ETKİLEDİ?
HOW DID TRANSFORMATION IN HEALTH AFF ECT WOMEN’S HEALTH?
Nuray ÖZGÜLNAR
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE ÇOCUK SAĞLIĞI
TRANSFORMATION IN HEALTH PROGRAMME AND CHILD HEALTH
Çiğdem ÇAĞLAYAN
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ TOPLUM SAĞLIĞI GÖSTERGELERİ AÇISINDAN PERFORMANSI
THE PERFORMANCE OF THE HEALTH TRANSFORMATION PROGRAM IN TERMS OF PUBLIC HEALTH INDICATORS
Kayıhan PALA
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLEYİCİLERİ: KARABÜK İLİ ÖRNEĞİ
DETERMINANTS OF JOB SATISFACTION AND BURNOUT LEVELS OF THE PRIMARY HEALTH CARE WORKERS: SAMPLE OF KARABüK PROVINCE
Raziye ÖZDEMİR, Hasan YILDIRIM, Meltem ÇINAR, Elnaz Bagheri NABEL, Sevda URAL