• COMMUNITY AND PHYSICIAN | A JOURNAL OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION

Mart-Nisan 2018

HAKEM KURULU’NDAN
AŞI REDDİNİN BAĞLAMI VE SONUÇLARI
THE CONTEXT AND CONSEQUENCES OF VACCINE REFUSAL
Feride AKSU TANIK
PSİKOLOJİ VE PSİKİYATRİ UYGULAMALARINDA DİN VE MUHAFAZAKÂRLAŞMA: GÖRÜNENİN ALTINDAKİ GERÇEK
RELIGION AND CONSERVATISM IN PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY PRACTICE: REALITY BEHIND THE APPARENT
Burhanettin KAYA
HASTANELERDE MANEVİ DESTEK UYGULAMALARI VE YASAL DAYANAKLARI
SPIRITUAL SUPPORT PRACTICES IN HOSPITALS AND ITS LEGAL BASIS
Osman ÖZTÜRK
AMELİYATHANEDE HİZMET ALAN HASTALARDA DİNİ İNANCIN ETKİSİ
THE EFF ECTS OF RELIGIOUS BELIEFS IN PATIENTS RECEIVING SERVICES IN THE OPERATING ROOM
Nursel ŞAHİN
DİNİN SİYASALLAŞMASININ DİŞHEKİMLERİ VE AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE YANSIMALARI HAKKINDA BİR DENEME
AN ESSAY ABOUT REFL ECTIONS ON DENTISTS AND ORAL HEALTH SERCIVES OF POLITICIZATION OF THE RELIGION
A.R. İlker CEBECİ, Neslihan SEVİM
KÜRTAJ YASAKLARININ TARİHSEL DAYANAKLARI VE DİNLERİN ETKİSİ
HISTORICAL BASES OF ABORTION PROHIBITIONS AND THE EFF ECTS OF RELIGIONS
Lale TIRTIL
GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBIN EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZLERİ
TRADITIONAL AND COMPLETE MEDICAL EDUCATION AND PRACTICE CENTERS
Ebru BASA
SAĞLIKTA ŞİDDET TIP ÖĞRENCİLERİNİN MESLEĞE VE HASTALARA BAKIŞINI NASIL ETKİLİYOR? BİR FAKÜLTE ÖRNEĞİ
HOW DOES VIOLENCE TOWARDS HEALTHCARE WORKERS AFF ECT STUDENTS’ OPINIONS ON THEIR PROFESSION AND PATIENTS? AN EXAMPLE FROM A MEDICAL SCHOOL
Setenay S. YALINBAŞ, Filiz BULUT, M. Murat CİVANER